מחירון שירותים

כל המחירים הינם בש"ח בתוספת מע"מ כחוק, נכון ליום 1/1/2016.

  • שעת ייעוץ מקצועי - 2,800
  • פתיחת תיק ללקוח חדש - 15,000
  • השתתפות ביום עיון - 380
  • קבלת סעיף 46 - 5,000
  • שירות חודשי מלא - 7,000
  • בדיקת בקשה רגילה לפני הגשתה - 1,800
  • ערעור על פסילת בקשה רגילה - 2,800
  • ערעור על דחיית בקשה רגילה - 5,000
  • שעת ביקורת פנים - 800
  • בדיקת דוח ביצוע - 2,800