03-6052229

תקנון שימוש באתר

1. מפעיל האתר מזמין עמותות בלבד לעשות שימוש באתר ובלבד שהשימוש יהיה נכון, הוגן, בתום לב, ללא כוונת רווח, וללא הסתמכות על תכניו, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן ולהוראות כל דין.
2. תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכניו, לרבות מסמכים, טפסים וכל מידע מכל סוג.
3. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו, הנך מעיד על הסכמתך לתקנון ולתנאי השימוש, ולא תעמוד לך טענת אי ידיעתם.
4. בתכנים במידע בטפסים ובמסמכים שבאתר עלולות ליפול טעויות. על המשתמש המעוניין להשתמש בתכנים אלה ולהסתמך עליהם, חלה החובה והאחריות המלאים לבדקם ולאמתם.
5. אין בפרסום כל תוכן מידע טופס או מסמך באתר משום ייעוץ או המלצה. השימוש בהם ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.
6. אין לבצע קישור לתכנים טפסים ומידע באתר, אלא אם הקישור הינו לדף אינטרנט באתר במלואו. על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום המיועד לכך בממשק המשתמש.
7. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכניו הינן של מפעיל האתר. אין להעתיקם, להציגם, לשנותם ולעבדם בכל דרך או אמצעי.
8. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין התכנים, לרבות טפסים, מסמכים ומידע אחר. השימוש באתר ותכניו ייעשה על אחריות בלעדית ומלאה של המשתמש.
9. מפעיל האתר אינו מתחייב כי תכנים לרבות טפסים, מסמכים ומידע אחר המתפרסמים בו יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
10. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, חלה עליך אחריות מלאה ובלעדית לתוצאות.
11. מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות, תקלות או כשלים.
12. משתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לרבות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש באתר.
13. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני תורת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים תובא בפני בורר אשר יהיה רב מוסמך בתחומי המועצה האזורית שומרון. בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית דין רבני לענייני ממונות שבתחומי המועצה האזורית שומרון ובמידה ולא יתקיים בית דין זה, בבית הדין לענייני ממונות הסמוך לו ביותר.

דילוג לתוכן