03-6052229

הגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות

על מנת שכספי העזבונות יגיעו רק למוסדות הפועלים כתיקנם, ועדת העיזבונות מרבה בפסילת בקשות מסיבות טכניות, ומקפידה על מילוי כל דרישותיה.

עמותה שקיבלה תמיכה בשלוש השנים האחרונות לא תקבל תמיכה מוועדת עזבונות בשנה הבאה, אלא אם כן תמצא לנכון הוועדה לעשות כן ותנמק את החלטתה בנימוקים מיוחדים.

עמותה רשאית להגיש לוועדת העזבונות רק פעם אחת בשנה, בקשה אחת בלבד, עבור פרויקט אחד בלבד, אך ורק בתחום מטרותיה הרשומות והמאושרות על ידי רשם העמותות.

אם העמותה תגיש בקשה עבור מספר פרויקטים הדבר יגרום לפסילת הבקשה על הסף.

הבקשה שתוגש חייבת להיות אך ורק עבור פרויקט העתיד להתבצע בשנה שלאחר שנת ההגשה, ולא עבור פרויקט שכבר בוצע, או שיבוצע לפני כן.

את הפרויקט יש להגדיר בצורה ברורה ומעשית.

אין לבקש תמיכה עבור פעילותה השוטפת של העמותה.

וועדת העיזבונות איננה תומכת בפרויקטים הנתמכים על ידי משרד ממשלתי.

ועדת העזבונות איננה מאשרת בקשות לחלוקת כסף על ידי העמותה לאחרים.

וועדת העזבונות איננה מעניקה תמיכה לרכישת מקרקעין, או מבנה, או לבניית מבנה – אלא אם יש עיזבון מיועד לכך, או שהיא פרסמה לכך נושא תמיכה.

ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים המבוקרים שלה עולה, שיש לה גירעון מצטבר העולה על מחצית ממחזור ההכנסות השנתי ומצוי גם גרעון שנתי, בשנה המבוקרת האחרונה.

ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים המבוקרים שלה עולה, שיש לה עודף מצטבר העולה על שליש ממחזור ההכנסות השנתי, בשנה המבוקרת האחרונה.

וועדת העיזבונות איננה מעניקה תמיכות לעמותות, שהוצאות הנהלה וכלליות שלהן, עולות על השיעורים הקבועים בהוראות החשכ"ל.

וועדת העזבונות איננה תומכת בעמותה, שמחזור הכנסותיה השנתי האחרון בדוח הכספי המבוקר שלה נמוך מ-100,000 שח

ועדת העזבונות
ועדת העזבונות

ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות רק באמצעות המערכת הממוחשבת (מערכת יעל"ה – ייעוד עזבונות לטובת המדינה).

הכניסה למערכת יעל"ה נעשית אך ורק באמצעות כרטיס המונפק למורשה חתימה של העמותה באמצעות החברות קומסיין ופרסונל אי די, או באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

עמותות שבבעלותם כרטיס למורשה חתימה, המיועד לשימוש במערכת מרכבה, יוכלו להשתמש בו גם במערכת יעל"ה של ועדת העזבונות, לאחר ביצוע שיוך נציג לעמותה, באמצעות הזנה למערכת של טופס הסמכת מורשה חתימה, חתום ומאושר על ידי עורך דין.

לאחר העלאת כל הפרטים, וטופס הסמכת הנציג, יקבל הפונה מהוועדה תשובה לפנייתו באימייל.

דילוג לתוכן