03-6052229

ועדת העזבונות

ועדת העזבונות מחלקת מדי שנה עשרות מיליוני ₪.
מרבית הכספים מחולקים לעמותות ולמשרד הביטחון.
מרבית הבקשות נפסלות על הסף בשל נימוקים טכניים.
בהתאם לנוהל הוועדה מודיעה בכתב על קבלת הבקשה כתקינה או פסולה,  ובסופו של תהליך מפרסמת את החלטותיה לחיוב או לשלילה.

יוסף שפר - מנהל ועדת העזבונות 2004 -2012

בשנת 2003 בעקבות דוח מבקר המדינה, שונו כללי הוועדה ותהליך הגשת הבקשות, והוחלט להקים מנגנון ניהולי מקצועי, בניהולו של מר יוסף שפר, אשר כיהן בתפקיד מנהל ועדת העזבונות בשנים 2004-2012, העלה את ועדת עזבונות על דרך המלך, והנהיג רפורמות מרחיקות לכת לטובת הציבור והעמותות, אשר הציבו את וועדת העיזבונות במקום הראשון בסקרי שביעות הרצון.

אנו מחויבים לסייע ללקוחותינו במקצועיות, ביעילות ובאדיבות תוך הקפדה על יושר וערכים.

מטרתנו לסייע ללקוחותינו – יישובים וארגונים הפועלים ללא כוונת רווח, לטובת עם ישראל. כולנו פועלים להעשרה, הרחבה והטמעה של הידע המקצועי על מנת לשמור על הרמה המקצועית הגבוהה ביותר, אשר תאפשר לנו לספק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר ומאמינים בשיתוף ארוך טווח עם לקוחותינו.

יוסף שפר - ועדת העזבונות

מרצה יוסף שפר - ועדת העזבונות

הנחיות ועדת העזבונות להגשת בקשה
האם אתם עומדים בתנאי הסף - נכון לשנת 2024

בקצרה - מה זה ועדת העזבונות

בכל שנה משאירים יהודים מרחבי העולם בעיזבונותיהם כסף לטובת המדינה. עיזבונות אלו אינם מצטרפים לתקציב המדינה, אלא מטופלים ע"י האפוטרופוס הכללי. עיזבונות אשר הוקצו למוסד מסוים מועברים אליו ישירות. יתר העזבונות מועברים לוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה (להלן: "וועדת העזבונות") לקביעת חלוקתם.

הוועדה הוקמה על מנת להקצות כספים שיהודי התפוצות הורישו לטובת המדינה, למוסדות המוכיחים שהתנהלותם תקינה.

חברי ועדת העזבונות ועובדיה

בוועדה חברים בין 7-11 אישי ציבור הממונים ע"י שר המשפטים. מומלץ להכיר היטב את חברי הוועדה בכדי לדעת מהם הנושאים אשר מדברים לליבם ובמה ייטו לתמוך.

בתפקיד יו"ר הוועדה מכהן השופט (בדימוס) דוד רוזן. (לשעבר נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ראש המחלקה המשפטית במשרד נציב קבילות חיילים, אלוף משנה במילואים).

חברי הוועדה המכהנים כעת הם: רו"ח איתן בוק, מר ציון כספי, עו"ד ענת חיים, גב' נעם וידן, ד"ר לאה נס, ד"ר יחיאל שילה, מר עמוס ארבל.

מנהלת – אורטל בן שימול

חשב – צורי חדד

יועץ משפטי -אבימור אוחנה

גנט ורמל, נחמה ברוך, שלומית אלעזר.  

כתובת: צלאח א-דין 29, ת.ד. 49029, ירושלים.
טלפון: 073-3926333.
דואר אלקטרוני: ezvonot3@justice.gov.il

מה לא ניתן לבקש מוועדת העזבונות?

 • מקרקעין – רכישת מבנה או בניית מבנה חדש, אלא אם כן, קיים עיזבון מיועד למטרה זו.
 • ציוד מתכלה.
 • הוצאות הנהלה וכלליות.
 • חלוקת כסף, תווי קנייה וכדומה.
 • שכר לעובד הנמנה עם חמשת מקבלי השכר הגבוה במוסד.
 • חלוקת קמחא דפסחא, תמיכה במסגרות הזנה ובסלי מזון.

עבור מה ניתן להגיש בקשה לוועדת העזבונות?

ועדת העזבונות מפרסמת שתי אפשרויות לבחירת נושא הבקשה:

מסלול אחד: עיזבונות המיועדים לנושא מסוים לפי החלטת הנפטר. בכל שנה הוועדה מפרסמת את רשימת העזבונות המיועדים וסכומם. מרבית העזבונות המיועדים הם לנושאי ביטחון, צה"ל, בתי חולים מוגבלים ועוד.

מסלול שני: נושאי תמיכה עיקריים. מדובר במספר נושאים בהם בוחרת וועדת העזבונות לפי ראות עיניהם של חברי וועדת העזבונות.

נקודות שחשוב לדעת בהקשר לועדת העזבונות

 • עמותה רשאית להגיש לוועדת העזבונות רק פעם בשנה, בקשה אחת, עבור פרויקט אחד בתחום מטרותיה.
 • הקצבה תינתן רק עבור "פרויקט" כהגדרתו בנוהל עבודת הוועדה וכלול בייעוד עיזבון או בנושא מנושאי התמיכה העיקריים כאמור בהנחיות אלה.
 • ההקצבה תינתן רק עבור פרויקטים אשר יבוצעו בשנת 2024 . עם זאת, ניתן לבקש הקצבה עבור פרויקט רב שנתי – דהיינו, פרויקט שצפוי להימשך יותר משנה אחת ומתוכנן על פי שלבים, כאשר בכל שנה צפוי להתבצע חלק אחר של הפרויקט.
 • פעילות המוסד והפרויקט יבוצעו בהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.
 • הגשת בקשה או מסמכים באופן בלתי תקין, פגום או חסר, תעכב את הטיפול בבקשה ואפשר שתביא לפסילתה.
 • הבקשה תיערך על גבי הטופס אשר נדרש להורידו ממערכת יעל"ה ולהעלותו חזרה במערכת כשהוא חתום ונעול, כאמור במדריך למשתמש.
 • יש להגיש בקשות אך ורק לתחומים המפורטים בעיזבונות על פי הרשימה המצויה בסוף הנחיות אלה ושמפורסמת באתר, או על פי נושאי התמיכה העיקריים המפורטים בראשית הנחיות אלה.
 • בקשה תסתמך על נושא תמיכה עיקרי אחד או על עיזבון אחד. העיזבון שמספרו יצוין במשבצת המיועדת לכך, יהיה העיזבון על פיו תיבדק הבקשה. אין לציין מספרי עיזבונות נוספים / אחרים בכל חלק אחר של טופס הבקשה.
 • ניתן לבקש תמיכה עד לסכום העיזבון או הסכום שהוקצב לנושא התמיכה העיקרי שבגינו הוגשה הבקשה.
 • הוועדה לא תתמוך בפרויקט של מוסד מבקש בסכום העולה על 50% מעלות הפרויקט שבעדו מבוקשת ההקצבה. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לתמוך בסכום גבוה יותר שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות שבעבורן מבקש מוסד את התמיכה.

תנאי סף הדרושים בעמותה :

על מנת שכספי העזבונות יגיעו רק למוסדות הפועלים כתיקנם, ועדת העיזבונות מרבה בפסילת בקשות מסיבות טכניות, ומקפידה על מילוי דרישותיה.

 • אישור ניהול תקין מרשם העמותות.
 • דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון.
 • שתי שנות פעילות כספית.
 • מחזור פעילות שנתי בסך מעל 100,000 ש"ח.
 • הוצאות הנהלה וכלליות. שאינם עולים על האחוז הקבוע בנוהל החשכ"ל.
 • על הפרויקט להתבצע במדינת ישראל.

כיצד להגיש בקשה לועדת העזבונות?

כדי להגיש בקשה יש צורך להיכנס למערכת יעל"ה:
כניסה  למערכת יעל"ה – עזבונות Online והורדת טופס בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות דורשים לעבור הליך "שיוך נציג" (נציג הוא מורשה חתימה של המוסד, אשר הוסמך על ידי המוסד לפעול בשמו).

לשם שיוך נציג, עליכם למלא את הטופס הבא:
טופס בקשה לשיוך נציג בו נדרש אימות חתימה ע"י עו"ד.

להלן קישור להסבר לסרטון הדרכה – https://youtu.be/4my1DSHvPLw

 • הנציג ממלא את פרטיו בחלק ב ובחלק ג וחותם.
 • הנציג ועוד מורשה חתימה אחר ממלאים וחותמים את חלק ד.
 • עו"ד מאשר את שניהם בחלק ה.

לאחר מילוי הטופס, יש להגיש את הבקשה לשיוך נציג באמצעות כניסה למערכת יעל"ה – עזבונות Online  הניתנת באחת משתי הדרכים הבאות:

א.  כניסה באמצעות כרטיס חכם של הנציג שברצונכם לשייכו. באפשרותכם להשתמש בכרטיס החכם שהונפק לצורך עבודה במרכב"ה.

כדי לעשות כרטיס חכם יש:
למלא פרטי העמותה והמורשה, לחתום ולהחתים עו"ד על הטופס של חברת הכרטיסים.
המורשה יגיע (בתיאום מראש בטלפון הרשום בטופס הנ"ל) לחברת הכרטיסים עם המסמכים הרשומים בטופס שלהם.
יש לשלם לחברת הכרטיסים עבור הכרטיס

ב.    כניסה באמצעות מערכת הזדהות לאומית,  בכפוף להרשמה ואימות זהות בהצלחה למערכת זו תחילה.

לאחר קליטת טופס השיוך במערכת, טופס הבקשה ייבדק והודעה בדבר סטטוס השיוך תישלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה במערכת.

מרגע אישור שיוך הנציג, ניתן יהיה להיכנס למערכת יעל"ה – עזבונות Online, לשם הורדת טופס בקשה לתמיכה מהוועדה (את הבקשה ניתן יהיה להגיש בהתאם להנחיות הוועדה ולמועדים שיפרסמו באתר הוועדה)

הדרך הארוכה והמייגעת של ועדת העזבונות

הדרך מתחילה בפרסום ההודעה לציבור אשר נוהל וועדת העיזבונות מחייב לפרסמה עד לתאריך 21 בדצמבר ונמשכת למעלה משנה עד לקבלת החלטת הוועדה, ולאחר מכן עוד חודשים רבים עד לקבלת ההקצבה בפועל.

השלבים העיקריים אותם עוברת הבקשה כוללים:

 1. הגשת הבקשה דרך מערכת ממוחשבת (יעל"ה), אשר הגישה אליה היא דרך אתר האינטרנט של וועדת העזבונות באמצעות כרטיס חכם (המכונה כרטיס מרכב"ה, המונפק ע"י אחת מהחברות פרסונל איי.די. או קומסיין, על שם אחד ממורשי החתימה של המוסד המבקש לעשות שימוש בכרטיס).
 2. עובדי וועדת העזבונות בודקים את הבקשה מבחינה טכנית. במהלך הבדיקה נפסלות מרבית הבקשות עקב ליקויים טכניים רבים ושונים במסמכים שצורפו לבקשה. הבדיקה נמשכת כחודשיים.
 3. חשבת וועדת העזבונות בודקת את עמידת הבקשות בתנאי הסף החשבונאיים:
  • עמידה בשיעור הוצאות הנהלה וכלליות אשר נקבעו ע"י החשכ"ל בהתאם לגובה מחזור ההכנסות השנתי של המוסד.
  • עמידה בתנאי איזון חשבונאי:
   • נכסים נטו לפעילות + נכסים נטו שיועדו ע"י מוסדות האלכ"ר – במאזן נמוכים מ 1/3 ביחס למחזור ההכנסות השנתי.
   • גרעון בנכסים נטו לפעילות + נכסים נטו שיועדו ע"י מוסדות האלכ"ר – במאזן הנמוך מ 1/2 ביחס למחזור ההכנסות השנתי במידה והשנה השוטפת הסתיימה בגרעון.
 1. וועדת העזבונות שולחת את מכתבי הדחייה לבקשות שנדחו.
  ניתן לערער על ההחלטה באמצעות מכתב "בקשה לעיון מחדש" שמוגש דרך מערכת ממוחשבת (יעל"ה) אשר הגישה אליה היא דרך אתר האינטרנט של וועדת העזבונות באמצעות כרטיס חכם (המכונה כרטיס מרכב"ה) .
 2. וועדת העזבונות מעבירה לאישור האפוטרופוס הכללי את החלטותיה החיוביות בדבר מתן הקצבות לבקשות. אישור האפ"כ מתקבל כעבור כחודש.
 3. וועדת העזבונות שולחת למוסדות באמצעות דואר אלקטרוני את ההחלטות שאושרו.
 4. המשרד הממשלתי שהמליץ על בקשה שאושרה שולח למוסד לו אושרה ההקצבה הנחיות להכנת דוח ביצוע הקצבה. משך ההמתנה למשלוח ההנחיות משתנה בין משרד למשרד ונע בין חודשיים ל 7 חודשים.
 5. המשרד הממשלתי משלם את ההקצבה כעבור מספר חודשים (המשתנה בין משרד למשרד) ממועד משלוח דוח ביצוע מלא ותקין.

מערכת יעל"ה - תהליך העלאת טפסים

כדי להגיש בקשה יש צורך להיכנס למערכת יעל"ה:
כניסה  למערכת יעל"ה – עזבונות Online  והורדת טופס בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות דורשים לעבור הליך "שיוך נציג" (נציג הוא מורשה חתימה של המוסד, אשר הוסמך על ידי המוסד לפעול בשמו).

שלב 1

1. לשמור את קובץ הבקשה במחשב
2. לחבר את הכרטיס החכם למחשב
3. להיכנס למערכת ההזדהות הממשלתית

שלב 2

4. אם ברשותך כרטיס חכם – לבחור: כרטיס חכם
5. לבחור את חברת הכרטיס שברשותכם – קומסיין / פרסונל
6. לכתוב את סיסמת הכרטיס המדויקת בחלון שנפתח. לבחור: הגשת בקשה
7. בחלון שנפתח ללחוץ אישור

שלב 3

8. בחלון שנפתח ללחוץ אישור
9. בשורה העליונה ללחוץ על "בקשה חדשה"
10. בחלק 2 – ללחוץ על ציור האטב שליד "העלאת קובץ".
11. לבחור את קובץ הבקשה ששמרתם בשם "טופס בקשה חתום ונעול"
12. ללחוץ על אישור (בצד שמאל בצבע כחול) ללחוץ אישור

שלב 4

סיום העלאת טפסים מערכות יעל"ה
ככל שפעלתם נכונה, תוך 24 שעות אמור להתקבל לתיבת הדוא"ל של הנציג המשויך 2 הודעות
כדלקמן: בקשתך להקצבה מוועדת העזבונות הועברה לקליטה, הודעה בדבר קליטת הבקשה במערכת תישלח בהודעה נוספת אשר תציין את מספרה הסידורי של הבקשה לאותה שנת התמיכה,
כדלהלן: "טופס הבקשה נקלט בהצלחה, מס' הבקשה הינו XXXXXXXX ". קבלת ההודעה השנייה בציון מספר הבקשה המתחיל בספרות של אותה שנת תמיכה, מהווה אישור המעיד על קליטת הבקשה בשלמותו והעברתו לבדיקת הוועדה.

מי יכול להגיש בקשה לועדת העזבונות

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), הקדשים, עמותות ועוד.

נוהל ועדת העזבונות

בתוקף סמכותה, לפי החלטת ממשלה מספר 1498 מיום 1/4/1990 , לרבות עדכוניה, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור שר המשפטים, קובעת בזה הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה נוהל לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והדרכים למימוש ההקצבות.

הנוהל כולל הוראות שמקורן שבהחלטת הממשלה האמורה או עדכוניה.

נוהל ועדת עזבונות מלא

בין לקוחותינו

לקוחות ממליצים

שאלות נפוצות

האם אדם פרטי רשאי להגיש בקשה לועדת העזבונות?

רק משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות שהוקמו לפי חוק, חברות לתועלת הציבור, הקדשים ועמותות רשאים להגיש בקשות לוועדת העזבונות.

האם כל עמותה רשאית להגיש בקשה לוועדת העזבונות?

רק עמותה העומדת בתנאי הסף רשאית להגיש בקשה לוועדת העזבונות.

מתי ניתן להגיש בקשה לוועדת העזבונות?

יש לעקוב אחר פרסומי וועדת העזבונות. מרגע הפרסום, ההגשה פתוחה למשך כ 45 יום.

כיצד מגישים את הבקשה?

התמיכה מוגשת דרך מערכת יעל"ה.

האם ועדת העזבונות מממנת את כל הפרויקט?

בדרך כלל וועדת העזבונות מממנת עד 50% מעלות הפרויקט.

האם נדרש סעיף 46?

לא.

כיצד ניתן להיכנס למערכת יעל"ה?

ניתן להיכנס למערכת יעל"ה של וועדת העזבונות באמצעות כרטיס חכם, או מערכת ההזדהות הממשלתית.

היכן עושים כרטיס חכם?

כרטיס חכם ניתן לעשות בחברת קומסיין או בחברת פרסונל אי.די.

מי רשאי לעשות כרטיס חכם?

מורשה חתימה של המוסד רשאי לעשות כרטיס חכם.

תוך כמה זמן וועדת העזבונות מודיעה על החלטותיה?

וועדת העזבונות מודיעה על החלטותיה תוך כחצי שנה עד שנה.

מה לעשות אם אנו לא מצליחים להיכנס עם הכרטיס החכם לאתר?

יש לפנות לבירור התקלה למוקד ממשל זמין בטלפון 1299.

מה לעשות אם אנו לא מצליחים לפתוח את טופס הבקשה?

יש לפתוח את הטופס מהמקום בו הוא נשמר על המחשב ולא מהדפדפן. יש לוודא שמותקנת במחשב גרסת Adobe עדכנית. להורדת גרסא עדכנית במקרה הצורך. ניתן לנסות להתקין גרסא מעודכנת של הדפדפן. לחץ כאן ללינק למדריך למשתמשים התקנת Adobe עדכני וחבילת שפות.

דילוג לתוכן