03-6052229

כמה כסף חילקה וועדת העזבונות ולמי?

החלטות ועדת העזבונות

להלן החלטות וועדת העזבונות לשנים האחרונות, כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים הממשלתי:

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2021

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2020

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2019

החלטות וועדת העזבונות לשנת 2018

מס' בקשהשם מוסדעלות פרויקטסכום בקשה סכום הקצבה החלטת וועדת העזבונות
20221012בית הנשיא1,800,0001,800,0001,800,000בית הנשיא מבקש מוועדת העיזבונות סך 1,800,000 ש"ח לפרויקט שעלותו הכוללת 1,800,000 ש"ח. מדובר במלגות מנשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית הניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר בזרקור תחומים מדעיים מגוונים ולהביא לקידום המצוינות בישראל. ועדת העיזבונות סבורה כי משבחר הנשיא ליתן חסותו להענקת מלגות בתחום רווחת הקשישים בדרך הענקת מלגות לחוקרים מצטיינים, ראוי פרויקט זה לתמיכה של ועדת העיזבונות. ועדת העיזבונות מוצאת לאשר ההקצבה המבוקשת במלואה, הקצבה בסך 1,800,000 ש"ח.
20220723אגוד בתי אבות בישראל9,066,2004,550,4001,000,000נוכח ההשגה שהונחה בפנינו, שבנו ודנו בבקשת איגוד בתי אבות בישראל לרכישת 280 יחידות של מערכת מקרן חכם ואינטרקטיבי לצורך חלוקתם במחלקות של קשישים תשושים בבתי אבות ומרכזי יום לתשושים. על פי הבקשה, הוכח כי יש במקרנים אלו כדי לשפר, לתרום לשיפור מצבם הקוגניטיבי של הקשישים. הבקשה של איגוד בתי האבות מסתכמת בסך כ 9,000,000- ש"ח ומפרטת אפשרויות המימון של איגוד בתי האבות לרכישת המקרנים. שיווינו לנגד עינינו המטרה המבוקשת בפרויקט. כמו כן את העובדה שאין בלתה שאיגוד בתי האבות יידרש ליתן מימון תואם לגבי כל רכישה ורכישה של המקרנים המדוברים ולאחר זאת מצאנו לאשר הקצבה בסך 1,000,000 ש"ח.
20220713ידידי מרכז רפואי רמב"ם 3,615,4801,807,7401,000,000על פי נושא עיקרי לתמיכה "בפרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים" כמוגדר בנושא, מבקשת עמותת "ידידי מרכז רפואי רמב"ם" תמיכת הוועדה בפרויקט: "קיצור משמעותי של זמני המתנה לבדיקות CT עבור כלל אוכלוסיית המדינה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 1,000,000 ,₪ כהשתתפות ברכישת סי טי סימולטור, שהוא ציוד חדשני, הכולל טכנולוגיה של מציאות רבודה ותמונה תלת מימדית, אשר תביא לטיפול בחולים באופן מדויק ויעיל בטיפולי ההקרנה הנערכים בבית החולים רמב"ם. המימון התואם ישולם על ידי העמותה המבקשת עצמה ממקורותיה היא. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לעלות המכשיר, כפי ששולמה על ידה. ככל שסכום ההוצאה יפחת מסך 2,000,000 ,₪ יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.
20220420בריאות2,001,5091,800,0001,000,000על פי נושא עיקרי לתמיכה "בפרויקטים להקמה (ללא בניה חדשה) ולהתקנה של חדרי מנוחה ומרגוע, ייחודיים, לצוותים הרפואיים בבתי החולים, ו/או ציודם בריהוט ובאבזור הנדרשים והמתאימים", כמוגדר בנושא, מבקש "משרד הבריאות" תמיכת הוועדה בפרויקט: "שיפוץ מרחבי הפוגה לצוות במטבחונים לטובת צוותים במחלקות האשפוז והמרפאות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 1,000,000 ש"ח כהשתתפות בכמחצית מעלות הפרויקט המתואר בבקשה. יצוין כי הבקשה מתייחסת לחמישה בתי חולים ממשלתיים בהם מתכוון משרד הבריאות לקיים את הפרויקט של הקמת חדרי מרגוע ומנוחה לרופאים, לרבות אבזור החדרים וציודם. כל אחד מבתי החולים של משרד הבריאות עצמו אינו אישיות משפטית נפרדת ואינו יכול להגיש בקשה משלו לוועדת העזבונות. על כן, התבקש משרד הבריאות לבחור באלו מבתי החולים הוא מתעתד לבצע את הפרויקט. תשובתו של משרד הבריאות גלומה בתוך הבקשה הנדונה. הוועדה רואה בבקשת משרד הבריאות בקשה לתמיכה בפרויקט אחד שחל על חמישה בתי חולים שצוינו בבקשה. הוועדה לא מצאה[ מקרים מיוחדים המצדיקים קביעת תמיכה בשיעור של 90% מעלות הפרויקט כפי שמבוקש בבקשה. יוזכר שעל פי סעיף 18.4 לנוהל עבודת הוועדה, קובעת הוועדה ככלל תמיכה בשיעור המגיע לכדי 50% מעלות הפרויקט עבורו מתבקשת תמיכהורק בקיומם של נימוקים מיוחדים המצדיקים זאת, פוסקת הוועדה תמיכה של עד 90% מעלות הפרויקט. במקרה הנדון, כיון שמדובר במשרד ממשלתי ועל אף שברור לוועדה שאין מדובר בתחליף לתקציב מדינה, לא מצאה הוועדה הצדקה לקבוע הקצבה בשיעור של 90% מהפרויקט כמבוקש בבקשה. עוד יצוין, לדוגמה בלבד, שהבקשה שהוגשה על ידי אחד מבתי החולים הנכללים בבקשת משרד הבריאות, לא נתבקשה תמיכה בשיעור של 90% מעלות הפרויקט של אותו בית חולים. היוצא מכל האמור הוא שהוועדה קובעת תמיכה של כמחצית מעלות הפרויקט, המפורט בבקשה, ומצפה שהפרויקט יבוצע כולו בחמשת בתי החולים, על פי השיעורים הקבועים המצוינים בבקשה. משרד הבריאות בעצמו או בתי החולים בעצמם, ישלימו את הנדרש לביצוע הפרויקט כמימון תואם. למימוש ההקצבה, יציג המשרד את ההוצאות שנדרשו לביצוע הפרויקט המצוין בבקשה, על פי נושא התמיכה הנדון, בכל אחד מבתי החולים המצוינים בבקשה. כספי התמיכה ישמשו למחצית הסכום שהוצא בפועל לכל אחד מבתי החולים האמורים.
20220247יד ושם5,203,8772,601,9382,500,000  במסגרת עיזבון לשימור מאורעות השואה, הוגשה בקשה של מוסד יד ושם לביצוע פרויקט של רכש הצלה ארכיוני ברחבי העולם. מוסד יד ושם עוסק מזה עשורים רבים באיסוף חומרים בתיעוד מאורעות השואה בארץ ובעולם. ארכיון יד ושם מכיל אוסף פריטי השואה הגדול בעולם. התיעוד השמור ביד ושם הינו אחד מן האוצרות החשובים של העם בישראל. תיעוד זה משמש גם בסיס לחקר השואה. מוסד יד ושם מבקש סך של כ 2,601,938- ש"ח לביצוע הפרויקט כאשר בכוונתו להוציא בסך הכל לביצוע הפרויקט 5,203,877 ש"ח. בבדיקה הפיננסית הוחוור כי קיים מחסום שעל פני הדברים הינו בלתי חדיר לעבודת הוועדה ואינו נתון לשיקול דעת. על פי סעיף 11.6 לנוהל העבודה לא תאושר הקצבה למוסד ו/או לעמותה שהוצאות הנהלה וכלליות עולות על המצוין בהוראות חשכ"ל. בענייננו נמצא כי הוצאות ההנהלה וכלליות חורגות במשהו במקום הוצאות אפשריות עד גובה של כ 15.7- מיליון, הוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 2019 של מוסד יד ושם הסתכמו בכ 16.4- מיליון. כמו כן, בבדיקה הפיננסית נמצא עודף מצטבר בשיעור של %53.26 החורג משיעור של 1/3 מהמחזור הפעילות. החריגה בהוצאות הנהלה וכלליות הובילו להתלבטות לא קלה בדיון שהתקיים. מחד גיסא, מדובר בנוהל עבודה שאינו מותיר שיקול דעת לחברי ועדת העיזבונות. מאידך גיסא, מדובר במוסד מקודש לא מעט, שפעילותו מוכרת, מחייבת ומוערכת על ידי כל, המהווים נימוקים מיוחדים לאישור הבקשה. בחנו את הדוחות התקציביים וראינו מיני סעיפים שיכול שיש בהם כדי להסביר או לחילופין להקהות את החריגה מנוהל העבודה. לעמדת הוועדה מדובר בחריגה שולית, של , 0.3% כאשר הנוהל מדבר באחוזים שלמים. לאור האמור, עמדת הוועדה כי אין חריגה, בטח לא מהותית, בהוצאות הנהלה וכלליות. לאחר דיון כאמור מנימוקים מיוחדים מאושרת הקצבה על סך 2,500,000 ש"ח, כפוף למימון תואם של מוסד יד ושם
20220233רעות – שרות נשים סוציאלי 2,924,0161,949,3441,450,000עמותת רעות שירות נשים סוציאלי, מבקשת מוועדת העיזבונות סך של 1,949,344 ש"ח לפרויקט שעלותו הכוללת 2,924,016 ש"ח. הפרויקט הינו להחלפת ציוד שפג תוקפו, תקופת האחריות נסתיימה. החלפת 48 מכונות הנשמה, כאשר עלות מכונת הנשמה הינה כ 50,000- ש"ח בתוספת של 40 מיטות לבית החולים. להרחבת המרכז הגריאטרי. שקלנו הבקשה על כלל מרכיביה והגענו לכלל מסקנה שמדובר בפרויקט חשוב וראוי. מדובר בבית חולים שרובו מיועד לאשפוז אנשים קשישים וחולים, מותאם לעיזבון שלפנינו. באלה הדברים הננו לאשר לעמותת רעות הקצבה בסך 1,450,000 ,₪ כפוף למימון תואם.
20220114קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא6,071,5812,999,5021,500,000על פי נושא עיקרי לתמיכה "בפרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים" כמוגדר בנושא, מבקשת עמותת "קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא" תמיכת הוועדה בפרויקט: "הצטיידות בסימולטורים חדשניים בתחום הכירורגיה הזעיר-פולשנית והכירורגיה הרובוטית, אשר יאפשרו הכשרה מובנית של טכניקות חדשות ומיומנויות הנדרשות בחזית הכירורגיה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 1,500,000 ,₪ לביצוע רכישות הציוד המפורט בבקשה, דהיינו מכשיר VR+ 3 LAP MENTOR ו- LAP EXTENSION ו- LAP EXPRESS ו- ROBOTIX MENTOR ו- 2 HOLOLENS ו- D2P OF 3D SISTEMS, מחשב IPRO , ומדפסת תלת מימד. כמימון תואם, תשלים העמותה, ממקורותיה היא, את הסכום הנדרש לרכישת אותם פריטי ציוד. הפרויקט מיועד לשנת 2022 וביצועו יחל ב-. 1/1/2022 הוועדה רואה את עיקר החשיבות של הפרויקט בהדרכה ובהטמעת הידע למתמחים, בתחומי הכירורגיה הזעיר פולשנית והרובוטית בתחומי הרפואה: גניקולוגיה, אורולוגיה, כירורגית לב חזה (ב) 1,500,000 ילקוט הפרסומים 10951 , י"ב בכסלו התשפ"ג, 6.12.2022 1531 משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה ולפורוסקופיות. כן רואה הוועדה חשיבות בשיתוף הידע, באמצעות המכשירים הנדונים, בעיקר למתמחים בבתי החולים בפריפריה. מספר המתמחים שהוועדה מצפה שישולבו בפרויקט לא יפחת מ 100- במהלך שנת , 2022 ורובם יהיו אלה המועסקים בבתי חולים בפריפריה. על כן, למימוש ההקצבה תידרש העמותה להציג חשבוניות לרכישת המכשירים המפורטים בהחלטה זו. כמו כן, תציג רשימת המתמחים ששולבו בפרויקט ההטמעה של הידע והלמידה באמצעות המכשירים, בתי החולים בהם עובדים המתמחים ומספרם. ככל שההוצאות לרכישת המכשירים תהיינה נמוכות מסך , 3,000,000 או שמספר המתמחים יפחת מ-, 100 או שרובם לא יהיו מבתי החולים מהפריפריה, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה. החלטה מיום 3/4/2022 : מדובר בטעות סופר בהחלטת הוועדה שהקצתה סך 1,500,000 ₪ ורק בשל שגגה שנפלה בדפוס נרשם 1,300,000 .₪ יש להקציב מהחשבון המסוים , 66213105 200,000 ₪ נוספים.
20220001רווחה והביטחון החברתי4,300,0004,000,0004,000,000כמו בכל שנה, על פי סעיף 9.2 לנוהל עבודת הוועדה, מחליטה המליאה להעביר סכום של 4,000,000 ₪ למשרד הרווחה להקצאה לחלוקת קמחא דפסחא במסגרות הזנה ובסלי מזון.
20210843ארגון נפגעי פעולות איבה2,791,8241,327,0311,000,000עמותת "ארגון נפגעי פעולות איבה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה
לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "הרחבת פעילות הארגון לפריסה ארצית
לכלל אוכלוסיית הנכים בישראל, בשלוש ערים מרכזיות, וזאת כדי לשפר את
תנאיהם ורווחתם של הנכים הזכאים לתגמול על פי חוק". הוועדה עיינה בבקשה
לעיון חוזר והחליטה לקבלה. מהסברי העמותה בבקשה לעיון חוזר ומהביאורים
שנתנה לכספים המוחזקים בידה, השתכנעה הוועדה שמדובר בכספים מיועדים
לייעוד ספציפי ולכן יש מקום לדון בבקשה לגופה. לאחר שהבקשה נידונה על ידי
הוועדה, מקציבה הוועדה סך 1,000,000 ש"ח, כהשתתפות בפרויקט על פי רכיביו
המפורטים בבקשה המקורית. המימון התואם להשלמת הפרויקט ישולם על ידי
העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוציאה
במסגרת הפרויקט על פי הבקשה והנתונים בה. ככל שסכום ההוצאות יפחת
מ 2,000,000- ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.
20210718הסתדרות מדיצינית הדסה 16,904,8548,000,0002,500,000במסגרת נושא תמיכה המיועד לשיפוץ עמדות המטופל בחדרי מיון ובהצטיידות
לחדרי המיון, מבקשת "הסתדרות מדיצינית הדסה" תמיכת הוועדה בפרויקט של
שיפוץ חדרי מיון בבית החולים הדסה הר הצופים. בבקשה מפורט המצב של חדר
המיון והצורך בשיפוץ מסיבי, במהלכו יורחב השטח, יתווספו מתחמי טריאז', מיון
מהלכים וחדרי טראומה ויורחבו וישופצו איזורי מיון שוכבים. הוועדה עיינה
בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 2,500,000 ש"ח לטובת
הפרויקט, כאשר 1,500,000 ש"ח ייועדו לשנה הראשונה ו 1,000,000- ש"ח לשנה
השניה. תוקף ההקצבה יעמוד עד ליום . 31.3.2023 למימוש ההקצבה תציג החברה
אסמכתאות לעלויות שהוצאו לטובת עמדות המטופל וההצטיידות של חדר המיון
הנדון בבקשה.
20210543ארגון השומר החדש 4,306,4902,153,2451,000,000במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית,
הגישה עמותת "ארגון השומר החדש" בקשה לתמיכה בסך 2,153,245 ש"ח
בפרויקט של הקמת מרכז שליטה ארצי על פעילות השטח של הארגון לשם איתור,
מניעה, טיפול, ותחקור ארועי פשיעה במרחב החקלאי, כדי להוות כתובת לפניות
חקלאים, תוך הפעלת מערכות טכנולוגיות ושיתוף כוחות הביטחון השונים
להתמודדות עם אותה פשיעה. עלויות הפרויקט שצוינו בבקשה כוללות עלויות
שכר, רכישת כלי רכב, מחשבים וריהוט משרדי. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת
תמיכה בסך 1,000,000 ₪ כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. העמותה תקצה מימון
תואם במסגרת הרכישות והשכר שצוינו בבקשה בסכום השווה לפחות לסכום
ההקצאה, כך שהמימון התואם וההקצבה ישמשו למימון הפריטים המצויינים
בבקשה, בהתאמה יחסית למפורט בבקשה (ציוד מול ציוד, שכר מול שכר וכיו"ב).
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל שהוציאה במסגרת
ביצוע הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 2,000,000 ,₪ או יחרוג מן
היחסיות המצוינת בהחלטה זו- יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.
20210445רשת המתנ"סים – קרית מוצקין4,800,0002,400,0001,430,000עמותת "רשת המתנ"סים – קרית מוצקין" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת
הוועדה אשר דחתה את בקשתה לתמיכה להקמת מעון ילדים ברחוב שטרם ניתן
לו שם, גוש , 10423 חלקה , 98 מגרש . 105 הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר
ומחליטה לקבל את הבקשה ולהקצות תמיכה על פי הבקשה המקורית, על פי
הוראות העיזבון שממנו התבקשה התמיכה. הוועדה מקצה סך 1,430,000 ש"ח
כהשתתפות בעלויות הבניה על פי המפרט המצורף לבקשה, ובעלויות המצוינות
בה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה כפי שהתחייבה בבקשתה. מימוש
ההקצבה מותנה בהקמת המבנה ובהצגת המסמכים להוצאות שהוצאו לשם בניית
המבנה. לשם הסרת ספק, כספי ההקצבה יועברו רק לאחר תום הבניה וקבלת
אישור לשימוש במבנה. כמו כן, תותנה העברת התמיכה בכך שהמעון ייקרא על
שם המורישים. בהקשר זה יצוין שהעמותה נדרשת לקרוא את המעונות שהיא
מקימה על שמות המורישים, באופן ברור, ועם זאת תוך הבחנה בין שני המעונות.
העמותה תידרש להתייעץ עם הוועדה לגבי קריאת שמות המעונות על שם
המורישים
20210373מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית 4,400,0002,400,0001,200,000בעקבות החלטת הוועדה מיום 27.1.2021 ביחס לבקשה מס' , 20210373 הגיש
מוסד "שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית" את הפירוט התקציבי המיועד
לפרויקט שנתמך ע"י הוועדה למשך שנתיים. ע"פ לוח ההוצאות המיועד לפרויקט
סך 700,000 ₪ מכספי ההקצבה שנקבעו לפרויקט – ישמש להוצאות בשנה
הראשונה של הפרויקט, וסך 500,000 ₪ ישמש להוצאות בשנה השנייה של
הפרויקט. הוועדה רשמה לפניה את ההודעה האמורה ומאשרת ביצוע הפרויקט
בהתאם.
20210223בית הנשיא1,800,0001,800,0001,800,000על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה – לגופים המתמחים בהנצחת
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת הנהלת "בית
הנשיא" תמיכת הוועדה בפרויקט "מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות
מדעית" אשר ניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר
בזרקור תחומים מדעיים מגוונים, ולהביא לקידום המצוינות בישראל. הוועדה
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 1.8 מיליון ש"ח להענקת מלגות ל 15-
דוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם תעסוקנה בתחום ש"בין ישראל לעמים:
היסטוריה, זיכרון והגות לאור מאורעות השואה והשפעותיה". הדוקטורנטים
הזוכים ייבחרו ע"י ועדה שתוקם ע"י הנהלת בית הנשיא. כל אחת מהמלגות תהיה
בסך 150,000 ₪ ותועבר לדוקטורנטים הזוכים בשלוש פעימות שנתיות שוות.
מימוש ההקצבה ייעשה בתיאום עם בית הנשיא לאחר קבלת הודעתו על קביעת
המועמדים לקבלת המלגה.
20210161ארגון נכי צה"ל57,124,7303,000,0001,100,000על פי עיזבון המיועד ל-"רווחה" מבקש "ארגון נכי צה"ל" תמיכת הוועדה
בפרויקט שיפוץ בתי הלוחם אשר משמשים עשרות אלפי נכי צה"ל מדי יום ביומו.
לפי הבקשה, השימוש בתשתיות המבנה והציוד הוא מאוד אינטנסיבי. נדרשים
שיפוצים דחופים במספר מרכיבים – ע"פ פירוט שצורף. הוועדה עיינה בבקשה
ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך של 1,100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות
הפרויקט, כפי שהן מפורטות בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו אליה. המימון
התואם יושלם על ידי הארגון. למימוש ההקצבה יציג הארגון אסמכתאות
להוצאות שהוציא בפועל לביצוע כל רכיבי הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יהיה
נמוך מ 2,200,000- ₪ או שלא יבוצעו כל רכיבי הפרויקט, יפחת בהתאמה יחסית
סכום ההקצבה.
20210127מגן דוד אדם#########5,000,0004,700,000ארגון מד"א מבקש מן הוועדה תמיכה וסיוע בעלויות בניית "בנק הדם" הנבנה על
ידו. על פי הוראות מנהלת העיזבון, בהתאם להסכמה עם האפוטרופוס הכללי,
כספי העזבון מיועדים להשתתפות בפרויקט של "בנק הדם" האמור. על כן
מחליטה הוועדה שכל סכום העיזבון יועבר למד"א לשם תמיכה בפרויקט הקמת
בנק הדם המוקם על ידי הארגון.
20210041רווחה והביטחון החברתי10,000,0009,000,0001,900,000משרד העבודה והרווחה (להלן: "המשרד") הגיש בקשה לשינוי סכום ההקצבה
שנקבעה לו ע"י הוועדה, על פי הוראת ס' 9.2 לנוהל עבודת הוועדה. הקצבה
המיועדת להשתתפות הוועדה בפרויקט חלוקת קמחא דפסחא, סלי מזון ומסגרות
הזנה. הוועדה כבר ביארה את פרשנותה להוראות הסעיף האמור בנוהל. ע"פ
מדיניותה ופרשנותה האמורה- הוועדה קוצבת את התמיכה בפעולות המשרד
בתחומים שצוינו מעזבונות המיועדים לצדקה- כהוראה כללית, בעוד שעזבונות
המיועדים לייעודים ספציפיים בתחום הרווחה והנזקקות (כגון: רווחת נוער
בסיכון או רווחת קשישים וכיו"ב) אינם נופלים בגדר הוראותיו של ס' 9.2 לנוהל,
על אף ניסוחו הכוללני. הוועדה מקצה הכספים מן העזבונות המיועדים באופן
התואם בצורה המיטבית להוראות המורישים, מדיניות שאין כל מקום לסטות
ממנה על בסיס פרשנות הנוהל, שבוודאי לא התכוון לשנות מהוראות המורישים.
יתר על כן, הוועדה סייעה לפעילויות של המשרד בשנת 2020 בסכום של
11,500,000 ,₪ בין היתר לחלוקת שוברים לרכישת מזון ולצרכי רווחה עקב
התפרצות מחלת הקורונה. יצוין עוד שלפי ס' 9.2 לנוהל אין ההקצבה מיועדת
לרכיב הרביעי בפרויקט החלוקה של המשרד, כמפורט בפנייתו ("חג נוסף"). מכאן,
שהוועדה קבעה תמיכה בהתחשב במכלול השיקולים שהיו לפניה ולא נפלה
בהחלטתה טעות מהותית המצדיקה שינוי ההחלטה. לפיכך, הבקשה נדחית.
20200833מגן דוד אדם 3,054,9602,036,6401,500,000לבקשת מד"א, על רקע התפרצות נגיף הקורונה והמשימות שהוטלו על ארגון זה
על ידי הממשלה, ונוכח הצורך באיבזור אמבולנסים בציוד רפואי לשם מתן טיפול
לחולים המפונים ע"י מד"א מחליטה הוועדה להקצות סך 1.5 מש"ח לרכישת
מוניטור- דפיברילטורים מסוג Corpuls 3 ,וזאת כהשלמה לסכום שהוקצה
למד"א על ידי הוועדה לחלוקת כספי פיצויים שנפסקו בתובענות ייצוגיות"
והאפוטרופוס הכללי. הוועדה קובעת שכספי התמיכה על פי החלטה זו יועברו
למד"א מידית וללא דרישה של מימון תואם, זאת בהתחשב במהות התמיכה
ויעדיה, הרקע לקביעת התמיכה והעובדה שלמד"א מקורות מימון נוספים (כפי
שצויין בגוף ההחלטה) למימוש הפרויקט הנתמך על פי החלטה זו. תוך 6 חדשים,
ממועד קבלת כספי ההקצבה על פי החלטה זו, ידווח מד"א על השימוש שנעשה
בסכום זה – כהשלמה לדיווח על השימוש שנעשה בכספי התמיכה מן הוועדה
לחלוקת כספי פיצויים שנקבעו בתובענות ייצוגיות ומן האפוטרופוס הכללי.
20200830ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב 83,373,26046,509,6628,666,666במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל – להקמת מרכז שיקומי, מבקש ביה"ח "סורוקה"
תמיכה בהקמת מרכז שיקום אקוטי לילדים ולמבוגרים, נפגעי טראומה אזרחית
וצבאית ופגיעות נוירולוגיות. המרכז יכלול שתי מחלקות אשפוז, אולמות טיפול
ומכון הידרותרפי. לפני הועדה, תלויות שלוש בקשות שראויות לדיון ע"פ הקול
הקורא הנידון. לאחר שהועדה עיינה בכל שלוש הבקשות ובכל הפרטים המופיעים
בהן, ולאחר שהועדה עיינה בהמלצות משרד הבריאות ואף קיימה שיחת בירור עם
הגורם האחראי במשרד הבריאות כדי לעמוד על השיקולים שביסוד המלצות
המשרד – החליטה הועדה כי עליה להעדיף את התמיכה בהקמת מחלקות
השיקום ביה"ח פורייה בצפון, המיועדות לשרת את מרבית אוכלוסיית הצפון אשר
בה מספר מיטות השיקום נמוך בהרבה ממספר מיטות השיקום במרכז הארץ וגם
בהשוואה למספר מיטות השיקום הקיימות או שיהיו קיימות בדרומה. לדברי
הגורם המקצועי במשרד הבריאות היחס באזור הצפון על בסיס מיטות שיקום
לנפש לעומת 0.07 באזור הדרום ואילו באזור הצפון אין כלל מיטות לשיקום
ילדים. עם כל החשיבות שהועדה מייחסת לצורך לתמוך בהקמת מרכז השיקום
של בית החולים המבקש, רואה הוועדה את עצמה מחויבת לחלק את היתרה
בעזבון באופן המיטיב ביותר, עם מספר אוכלוסין גבוה יותר ועם הענקת משקל
להבדלים הקיימים בין האפשרויות הענקת השירות הנידון באופן יעיל יותר
לאוכלוסייה בכל אזור. הועדה למדה שהחוסר הקיים במיטות שיקום בצפון הארץ
גורם לפגיעה גדולה באוכלוסיית הצפון, כי האפשרויות העומדות לרשות
האוכלוסייה האמורה מצומצמות בהרבה מאלה העומדות לרשות האוכלוסייה
במרכז הארץ או אפילו בדרומה. בהתאם לכך, החליטה הועדה לקבוע לשני
המוסדות המצויים בדרום – ואשר הגישו בקשות לתמיכה מן העזבון הנידון –
תמיכה בסכום קטן יותר מזה שנקבע לבית החולים פדה-פורייה. הועדה החליטה
שיתרת הסכום שתעמוד בעזבון אחרי ההקצאה שקבעה לבית החולים פורייה,
תחולק בחלקים שווים בין שני המוסדות שבדרום הארץ. ע"פ האמור תועבר
הקצבה בשיעור 1/6 מיתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה, במועד שייקבע להלן,
למשרד הבריאות עבור "ידידי המרכז הרפואי סורוקה". מועד העברת הכספים
למשרד הבריאות נקבע בזה ליום . 10.5.2021 כספי ההקצבה יועברו לעמותה
המבקשת בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט בבית חולים סורוקה.ע"פ דרישות
משרד הבריאות.
20200829עלה נגב- נחלת ערן  #########46,509,6628,666,666במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל– הקמת מרכז שיקומי. מבקשת עמותת
"עלה נגב – נחלת ערן  " תמיכה בבניית שתי מחלקות אשפוז שיקומי בביה"ח
השיקומי בדרום. המטרה היא להקים שתי מחלקות בהן יהיו 72 מיטות. ע"פ
הערכת המבקשת, כ 3,000- איש ייהנו מהפרויקט שעלותו הכוללת, לפי המפורט
בבקשה, עומדת על כ 140- מש"ח. הבקשה היא להקצבה דו-שנתית ומבוקש
להעניק למוסד את כל היתרה המצוינת הקיימת בעזבון. לדברי הגורם המקצועי
ממשרד הבריאות, סמנכ"ל בכיר וראש המנהל, מספר המיטות בנפת באר שבע
עומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. לפני הועדה, קיימות שלוש בקשות
שראויות לדיון ע"פ הקול הקורא הנידון. לאחר שהועדה עיינה בכל שלוש הבקשות
ובכל הפרטים המופיעים בהן, ולאחר שהועדה עיינה בהמלצות משרד הבריאות,
ואף קיימה שיחת בירור עם הגורם האחראי במשרד הבריאות, כדי לעמוד על
השיקולים שביסוד המלצות המשרד – החליטה הועדה כי עליה להעדיף את
התמיכה בהקמת מחלקות השיקום ביה"ח פדה פורייה בצפון, המיועדות לשרת
את מרבית אוכלוסיית הצפון, אשר בו מספר מיטות השיקום נמוך בהרבה ממספר
מיטות השיקום במרכז הארץ וגם ממספר מיטות השיקום הקיימות או שיהיו
קיימות בדרומה. לדברי הגורם המקצועי במשרד הבריאות עומד היחס באזור
הצפון על 0.042 מיטות לאלף נפש לעומת 0.07 באזור הדרום. בצפון אין כלל
מיטות לשיקום ילדים. עם כל החשיבות שהועדה מייחסת לצורך לתמוך בהקמת
מרכז השיקום של המבקשת, רואה הועדה את עצמה מחויבת לחלק את היתרה
בעזבון באופן המיטיב ביותר עם מספר אוכלוסין גבוה יותר ולהעניק משקל
להבדלים הקיימים בין האפשרויות להענקת השירות הנידון באופן יעיל יותר
לאוכלוסייה בכל אזור. הועדה למדה שהחוסר הקיים במיטות שיקום בצפון גורם
לפגיעה גדולה באוכלוסיית הצפון וכי האפשרויות העומדות לרשות האוכלוסייה
האמורה מצומצמות בהרבה מאלה העומדות לרשות האוכלוסייה במרכז הארץ או
אפילו בדרומה. בהתאם לכך, החליטה הועדה לקבוע לשני המוסדות המצויים
בדרום – ואשר הגישו בקשות לתמיכה מן העזבון הנידון – תמיכה בסכום קטן
יותר מזה שנקבע לבית החולים "פדה-פורייה". הועדה החליטה שיתרת הסכום
שתעמוד בעזבון אחרי ההקצאה שקבעה לבית החולים פדה-פורייה, תחולק
בחלקים שווים בין שני המוסדות שבדרום הארץ. ע"פ כל האמור תועבר הקצבה
בשיעור 1/6 מיתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה, במועד שייקבע להלן, למשרד
הבריאות עבור "עלה נגב". מועד העברת הכספים למשרד הבריאות נקבע בזה ליום
. 10.5.2021 כספי ההקצבה יועברו ל"עלה נגב" בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט
ע"פ דרישות משרד הבריאות.
20200827מ. א. גולן 10,413,7399,413,7395,000,000"מ.א. גולן" מבקשת תמיכה במסגרת עזבונות דוד ורבקה קיפניס ז"ל והרברט
סמואל ז"ל, להקמת שכונת עולים בישוב חיספין, בשיתוף עם עמותות נוספות
והחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים
המצורפים לה וכן קיימה בירור לגבי טיב הפרויקט ומחליטה לתמוך בו בסך של
5,000,000 ש"ח לצורך הקמת המבנים בהם ישוכנו עולים חדשים על פי התוכנית
הקיימת בידי המועצה. הקצבה זו תילקח מכל היתרה בעזבון הרברט סמואל ז"ל
ותושלם מעזבון כללי. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להקמת 12
מבנים לפחות, וכן רשימת משפחות העולים אשר ישוכנו בהם. כמו כן, תציג פיתוח
תשתיות ומוסדות הנדרשים לתושבי השכונה. תנאי נוסף למימוש ההקצבה הוא
קריאת שם שכונת העולים שתוקם ע"ש המוריש: הרברט סמואל ז"ל. תוקף
הקצבה זו עד ליום . 31.12.2021 ביצוע ההקצבה ייעשה ע"י מחלקת העזבונות
באגף אפ"כ במשרד המשפטים.
20200826סוכנות היהודית 79,157,44910,143,3656,459,427הסוכנות היהודית מבקשת תמיכה במסגרת עזבונות דוד ורבקה קיפניס ז"ל
והרברט סמואל ז"ל בפרויקט של בינוי ושיפוצים של מבני מגורים בשכונת אושיות
ברחובות. הבקשה הינה לקבלת מלוא הסכום של העזבונות הנדונים, כפי שפורסם.
מטרת הפרויקט היא לבנות קומות נוספות בבניינים קיימים ולשפץ דירות
בבניינים אלה, כדי לשכן בהם קשישים עולים ונזקקים חסרי דיור שאין ביכולתם
לממן דיור מן השוק החופשי. מתבקשת תמיכה למשך שלוש שנים, על פי שלבי
הבנייה בפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובכל הפרטים שלה וקיבלה מידע נוסף,
שממנו עולה שהפרויקט מיועד לא רק לעולים חדשים, אף כי מרבית דיירי
הפרויקט הינם קשישים עולים חדשים. לאחר שהוועדה שקלה את הבקשה
ובקשות נוספות שהוגשו במסגרת העזבונות הנידונים – היא מקצה כתמיכה
לפרויקט את מלוא הסכום בעיזבון קיפניס (מלוא הסכום שיעמוד בעיזבון זה
במועד מימוש ההקצאה לפי החלטה זו), וזאת למימוש בתום ביצוע הפרויקט
המפורט בבקשה, ובתנאי שלפחות ב- 64 דירות שייבנו או שישופצו ישוכנו רק
עולים חדשים. תנאי נוסף למימוש ההקצבה הינו קריאת שכונת העולים הנדונה על
שם המורישים דוד ורבקה קיפניס ז"ל. תוקף ההקצבה הינו עד ליום . 31.12.2022
ביצוע ההקצבה ע"פ החלטה זאת ייעשה ע"י מחלקת העזבונות באגף אפ"כ במשרד
המשפטים.
20200825בריאות #########46,509,66234,666,666במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל – הוגשה בקשה לתמיכה בהקמת מרכז שיקומי
מרכזי לטובת תושבי הצפון במרכז הרפואי "פדה-פוריה", כחלק מיישום מסקנות
ועדת אפק והחלטת ממשלה 2262 לחיזוק הצפון. הבקשה היא לתמיכה תלת
שנתית במסגרת התקדמות ביצוע ההקמה של המחלקות השיקומיות הנידונות,
כאשר המטרה היא לבנות מרכז שיקום בשטח כולל של 14,000 מ"ר להצבת 162
מיטות אשפוז וכן 36 מיטות לאשפוז יום. התוכנית היא כי בשלב א' ייבנו שתי
מחלקות שיקום משולבות, נוירולוגי, אורתופדי וגריאטרי וכן שלד של שתי
מחלקות נוספות שיאפשרו התפתחות עתידית לעוד שתי מחלקות שיקום בשלב ב'.
כמו כן, מתוכננת מחלקה לשיקום ילדים בה יהיו 18 מיטות, מחלקת שיקום
לאשפוז יום ושיקום אמבולטורי לבריכה טיפולית ויחידה ייעודית לאשפוז יום
ולשיקום אמבולטורי לילדים. מצוין בבקשה, וכן בהמלצת משרד הבריאות ביחס
לבקשה זו, שמספר מיטות השיקום בצפון הארץ הוא קטן בהרבה ממספר
המיטות לשיקום במרכז הארץ. מבירור שערכה הועדה עולה, שמספר מיטות
השיקום בצפון הארץ נופל בהרבה אף ממספר מיטות השיקום בדרום הארץ. יצוין
שבמסגרת אותה החלטת ממשלה הוחלט על הקמת ביה"ס לרפואה בצפת,
שבינתיים הוקם, והמרכז השיקומי המיועד לקום בביה"ח פוריה יהיה מסונף
לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, וגם לבית הספר למקצועות הרפואה
של המכללות ובתי ספר לרפואה בצפת. בהחלטת הממשלה נכתב שהממשלה
תקצה לפרויקט הנידון 110 מש"ח, ואילו את יתרת הסכום הדרוש להקמת
המרכז, יצטרך ביה"ח להשיג בכוחותיו הוא. הועדה רואה חשיבות רבה בהקמת
מחלקות האשפוז הנידונות בביה"ח "פדה-פוריה" ורואה בכך הגשמת רצונו של
המצווה, המנוח הלנברג ז"ל, להקמת מרכזי שיקום. לפני הועדה מוגשות שתי
בקשות נוספות על בקשה, וכולן מתחרות על יתרת הכסף בעזבון. יש בעיני הועדה
חשיבות רבה לתמיכה בכל מרכז שיקומי שמוקם ונזקק לתמיכות לשם מימון
העלויות שלו. עם זאת, הועדה רואה חובה לעצמה לתת את דעתה להבדלים בין
הצרכים במחוזות השונים, בין ההיצע והביקוש ובין היכולת לתת שירותי שיקום
לאוכלוסיות באזורים השונים. מאחר שמכספי העזבון הנידון, עזבון הלנברג
המנוח, הוקצו בעבר תמיכות לכמה מרכזי שיקום ברחבי הארץ, מצאה הועדה
לנכון לקבוע בקול הקורא האחרון שיתרות הכסף שנותרו בעזבון יוענקו לתמיכה
במרכזי שיקום בפריפריה הגיאוגרפית של המדינה. ביחס למיטות שיקום בצפון,
כפי שכבר נאמר לעיל, מספר מיטות השיקום הוא פחות ממחצית ממספר מיטות
השיקום ל 1,000- נפש בממוצע הארצי. מאחר שבדרום קיימים או יוקמו מרכזי
שיקום אחדים, דהיינו באשקלון (ביה"ח ברזילי), מועצה אזורית מרחבים (עלה
נגב-נחלת ערן), בבאר שבע (בביה"ח סורוקה) ובסך הכל כ 300- מיטות אשפוז
בדרום, מוצאת הועדה לנכון להקצות תמיכה גדולה יותר לביה"ח "פדה פוריה"
עבור אוכלוסיית הצפון, אשר דומה בגודלה לאוכלוסיית הדרום ואילו מספר
מיטות השיקום באזור צפון הארץ הוא קטן בהרבה ממספר מיטות השיקום
בדרומה. עמדה זו של הועדה נתמכת גם בהמלצת משרד הבריאות, כפי שהובעה הן
במכתב של סמנכ"ל בכיר וראש המנהל והן בתשובתו לבקשת הועדה עת נתבקש
להתייחס לבקשות שהוגשו אליה, במסגרת הקול הקורא הנידון. כמו כן, בשיחה
טלפונית שקיימה הועדה עם האחראי במשרד הבריאות בנושא הנידון. על פי
הידוע, קיים פער משמעותי במיטות שיקום בצפון הארץ העומד על 0.042 מיטות
שיקום לאלף נפש (כמחצית מהממוצע הארצי), יש לציין עוד כי אין כלל מיטות
שיקום לילדים בצפון מדינת ישראל. לעומת מספר מיטות שיקום בנפת באר שבע
העומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. נחה דעתה של הועדה, שיש מקום
לערוך את ההבחנה האמורה בין ההקצאה לבית חולים פורייה לבין ההקצאה
למוסדות האחרים שהגישו בקשה התואמת לקול הקורא. על כן מוצאת הועדה –
ע"פ כלל השיקולים הרלוונטיים שתוארו לעיל, לרבות הבקשות שלפניה לקבוע
תמיכה לביה"ח פורייה לשנים 2020 ו-, 2021 מתוך שלוש השנים שעבורן נתבקשה
התמיכה. מאחר שהוועדה למדה שהפרויקט הוא כבר בביצוע. על כן, מחליטה
הועדה כי מתוך יתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה במועד שייקבע להלן, תועבר
הקצבה בשיעור 2/3 מן היתרה האמורה למשרד הבריאות עבור בית החולים
פוריה. העברת הכספים למשרד הבריאות תבוצע ביום . 10.5.2021 כספי ההקצבה
יועברו לבי"ח "פוריה" בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט ע"פ דרישות משרד
הבריאות.
20200747הסתדרות מדיצינית הדסה  16,115,7748,057,8874,400,000במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות
בבתי חולים כלליים, "הסתדרות מדיצינית הדסה" הגישה בקשה לתמיכה
בפרויקט של שיפוץ מערך האשפוז הפסיכיאטרי בהדסה עין כרם והצטיידות
למחלקה. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה לתמוך
בפרויקט בסכום של 4,400,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהשלמת מימון
הנדרש, כמפורט בבקשה. הבקשה היא להקצבה דו שנתית כאשר הסכום המבוקש
לשנת 2020 עומד על סך 2,182,651 ש"ח. הוועדה מקצה סכום זה כמבוקש. תוקף
ההקצאה לסכום זה הוא עד ליום . 31.12.2021 עוד מוסיפה הוועדה ומקצה
2,217,349 ש"ח לשנת 2021 לרכישת הציוד המפורט בבקשה. תוקף הקצאה זו עד
ליום . 31.12.2022 המבקשת תממן מימון תואם, על פי כל אחד מהרכיבים,
כמפורט בבקשה. דהיינו בשנת 2020 תבצע את עבודות השיפוץ והבינוי הכלולות
בבקשה ובשנת 2021 את רכישת הציוד, כמפורט בבקשה. החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020 :
עמותת הסתדרות מדיצינית הדסה, פנתה למעשה בבקשת המרה של החלטת
ההקצאה שנקבעה לה במסגרת בקשה מספר , 20200747 באופן שסכום ההקצבה
שמיועד לחלק הפרויקט ישמש בשנת , 2021 להשלמת הבניה ולהשלמת הציוד,
כמפורט בבקשה המקורית. הועדה מאשרת את הבקשה וכספי ההקצבה
המיועדים לשנת , 2021 ישמשו הן להשלמת שיפוץ והבינוי והן לרכישת ציוד.
20200694הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק  2,860,3641,760,3641,700,000במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות
בבתי חולים כלליים, "הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק" הגישה בקשה לפרויקט
שיפוץ והצטיידות של המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי העמק. הוועדה
עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 1,700,000 ש"ח
לתמיכה בפרויקט ולביצועו המלא, כמפורט בבקשה. למימוש ההצעה תציג
העמותה אסמכתאות לביצוע כל רכיבי הפרויקט המפורטים בבקשה.
20200561רשת המתנ"סים – קרית מוצקין 4,800,0002,400,0002,400,000להשתתפות בפרויקט הקמת מעון ילדים חדש בקריית מוצקין – כמפורט בהוראות
העיזבון להקמת גן ילדים שיישא את שמות המורישה ובעלה. כמפורט בבקשה,
בהיתר הבניה וביתר המסמכים המצורפים לבקשה.
20200372בית הנשיא 1,800,0001,800,0001,800,000במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש בית הנשיא
תמיכה בהענקת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים, שזכו להמלצות ועדת המלגות
של בית הנשיא, וזאת במסגרת נושא "היחסים שבין ריבונות, טריטוריה
ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי". הועדה עיינה בבקשת מנהל בית הנשיא, ומקצה סך
1,800,000 ש"ח לביצוע הפרויקט כנדרש. סך כל מלגה יעמוד על 150,000 ש"ח
ויוענק לשניים עשר דוקטורנטים מצטיינים.
20200323מרכז אזורי לקשיש – עכו. 9,923,6003,000,0001,600,000במסגרת תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגיש ה"מרכז האזורי לקשיש
בעכו" בקשה לתמיכה בפרויקט שדרוג המבנה ובניית מרחבי מיגון של בית האבות
וכן, רכישת ציוד עבור המקום. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים ומוצאת לתמוך
בפרויקט בסכום של 1,600,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה
אסמכתאות להוצאות עבור הפרויקט בשנת , 2020 במסגרת הפרויקט, לפחות
בשווי כפול משווי ההקצבה.
20200250יד ושם 12,123,4504,500,0001,500,000מוסד "יד ושם" מבקש במסגרת עיזבון לשימור מאורעות השואה תמיכה בפרויקט
צילום עדויות של ניצולי שואה בוידאו לצורך הנצחת סיפורם של ניצולי השואה
ושימור הסיפורים באופן שתהיה נגישות בלתי-מוגבלת של הקהל הרחב ושל קהל
החוקרים למידע שיתאסף בדרך זו. מדובר על פרויקט בעל חשיבות לאומית
וכללית ברמה הגבוהה ביותר. מעיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה במסגרת
הבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של 42% ביחס למחזור
הפעילות השנתי המבוקר לשנת , 2017 שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל
עבודת הועדה ( 1/3 ). מקור העודפים הינו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
לשימוש לפעילות שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 83,564,000 ש"ח, נספח ג'
לדוחות כספיים מציג את פירוט הנכסים נטו שיועדו לפי תחומים. לפיכך, המוסד
אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים ומטעם זה ניתן היה לדחות את הבקשה. אולם,
על פי דעת הועדה, מדובר בפרויקט שחשיבותו עולה על השיקול הפיננסי האמור,
וכן מדובר בתכנית שלא ניתן לדחותה לביצוע בשנים מאוחרות יותר, אלא עדיף
שתבוצע שעה אחת קודם. על יסוד נימוק זה רואה הוועדה לתמוך בפרויקט. יחד
עם זאת , בניגוד לנטען בבקשה, אין מדובר בתכנית תלת-שנתית כהגדרתה בנוהל
עבודת הוועדה, אלא תכנית שבכוונת המוסד לבצע במשך שלוש שנים שנה אחר
שנה. לפיכך רואה הוועדה לנכון להתייחס לבקשה למשך שנה אחת בלבד,
ולהעמיד את הבקשה על תמיכה בסך 1.5 מש"ח לשנה זו. מפאת החשיבות
האמורה לתכנית, מקצה הוועדה סכום זה, של 1.5 לתמיכה בפרויקט, אשר יבוצע
עד ולא יאוחר מיום . 31.12.2021 למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות
לפעילות שנעשתה בגדרי הפרויקט המתואר בבקשה במשך התקופה שעד תום
תוקף ההקצבה והעלויות שנדרשו לכך.
20200180קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא14,002,7947,000,0002,500,000להשתתפות בפרויקט הקמת יחידת אשפוז פסיכיאטרי לילדים כמחלקה סגורה
בתוך בית החולים מקצה הוועדה תמיכה בסך 2.5 מש"ח (שני מיליון וחצי ש"ח).
דמי התמיכה ישמשו לנושא הבינוי, כמפורט בבקשה
20200092נאמני מרכז שניידר  2,232,0001,116,0001,116,000במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות
בבתי חולים כלליים הגישה עמותת "נאמני מרכז שניידר" בקשה לתמיכה ברכישת
ציוד ואביזרים למחלקת אשפוז של ילדים ובני נוער. במסגרת הבקשה הוצגו
עלויות צפויות של הפרטים השונים תחת הכותרת "אומדן תקציב פרויקט
הצטיידות המערך הפסיכיאטרי". הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה והחליטה
להיעתר למלוא הבקשה ולהקצות סך 1,116,000 ש"ח. העמותה תשלים את מלוא
הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט כמפורט בבקשה, על פי כל הפרטים והכמויות
שפורטו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת כל הפריטים
המפורטים במסמך האומדן לרבות הכמויות של כל פריט ופריט.
20200008רווחה והביטחון החברתי10,000,0009,000,0002,364,727בהתאם להוראת ס' 9.2 (א) לנוהל עבודת הוועדה, מקצה הוועדה סך 2,364,727
ש"ח למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לחלוקת קמחא דפסחא,
לתמיכה במסגרות הזנה ובסלי מזון. המשרד יפעל על פי הוראות סעיפים 9.2 (ב),
(ג), ו-(ו) לנוהל עבודת הוועדה.
דילוג לתוכן