03-6052229

איך לא להידחות על שולחן הוועדה

הוועדה דוחה בקשות בשלושה מקרים:

 • כאשר מדובר במוסד שהוועדה איננה מעוניינת לתמוך בו, או – אז יקבל המוסד החלטת דחייה, המנומקת בלתי סביר/מידתי.
 • כאשר משרד ממשלתי החליט שלא להמליץ על הבקשה, ונימק זאת באופן מבוסס.
 • כאשר הבקשה נופלת באחד הנימוקים הרשמיים הבאים:

נימוקי דחייה רשמיים:

 1. מוסד שאושרה לו הקצבה על ידי הוועדה במשך שלוש שנים רצופות שקדמו לשנה שעבורה מוגשת הבקשה, לא יהיה זכאי לקבל הקצבה אלא בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

  נסיבות מיוחדות יכולות להיות לדוגמא:
  צורך דחוף וחד פעמי (ניצולי שואה קשישים העומדים להיפטר מהעולם),
  אסון (כגון: עוטף עזה, שריפה על הכרמל).
 • מוסד שאושרה לו הקצבה לצורך ביצוע שיפוצים, או רכישת ציוד וריהוט בשנתיים הרצופות אשר קדמו להגשת בקשה זו, לא יקבל תמיכה למטרה זו השנה, אלא בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

כאמור, נסיבות מיוחדות יכולות להיות לדוגמא: צורך דחוף וחד פעמי (ניצולי שואה קשישים העומדים להיפטר מהעולם),
אסון (כגון עוטף עזה, שריפה על הכרמל)

 • בקשה להקצבה של המוסד תהיה לפרויקט אחד בלבד.
  במידה והמוסד יכלול בבקשה יותר מפרויקט אחד, ומדובר במוסד שהוועדה מעוניינת שלא להקציב לו – הועדה עלולה להשתמש בכך כדי לדחות את כל הבקשה.

 • הבקשה תהא לביצוע פרויקט המהווה תכנית מוגדרת לביצוע נושא מיוחד בתחום פעילותו של המוסד.
  במידה והבקשה תכלול את כל פעילותו של המוסד – בדרך כלל הוועדה תידחה את הבקשה.

 • הבקשה תהא לביצוע פרויקט שהוא בתחום פעילותו של המוסד. על פי מסמכי התאגדותו.
  במידה ונושא הפרויקט לא נכלל במטרות המאושרות של המוסד , ומדובר במוסד שהוועדה מעוניינת שלא להקציב לו – היא תשתמש בכך כדי לדחות את הבקשה.
 • הוועדה איננה תומכת בפעילות שוטפת החוזרת על עצמה מידי שנה ושנה, אלא אך ורק בפרויקט מיוחד שיתקיים בשנה המבוקשת.
 • הבקשה תהא לביצוע פרויקט העתיד להתבצע בשנת 2019.
  במידה ויובן מהבקשה ומסמכיה כי הפרויקט כבר בוצע או עתיד להיות מבוצע כבר בשנת 2018 – הועדה תידחה את הבקשה.
 • מילוי הטופס באופן תקין הוא חיוני ומהותי לשיקולי הוועדה בדיון למתן הקצבה. לדוגמא: בקשה הלוקה בהיעדר פירוט מספק, היעדר דיוק או הכללת נתונים שגויים אינה מאפשרת התייחסות מהותית, עניינית ואמינה כבסיס למתן הקצבה.
  יש לתאר באופן מלא וענייני את הפרויקט עבורו מתבקשת ההקצבה. יש להגדיר את הפרויקט בצורה ברורה המאפשרת להבין את מהותו ואופן ביצועו, בהבדל מפעילותו השוטפת של המוסד.
  יש לצרף תכנית עבודה ובה: מהותו של הפרויקט מבחינת תוכנו ואופן ביצועו, לוחות זמנים לביצוע, מיקום הפעילות ומס' הנהנים.

  אומנם הוועדה עשויה לפנות למוסד בבקשה שיבהיר את הדברים, אולם במידה ומדובר במוסד שהוועדה מעוניינת שלא להקציב לו – היא תשתמש בכך כדי לדחות את הבקשה.
 • הוועדה איננה תומכת ברכישת מקרקעין, רכישת מבנה או בבניית מבנה חדש מן היסוד, אלא אם קיים עיזבון מיועד למטרה זו.

 • הוועדה איננה מעניקה תמיכה למימון הוצאות הנהלה וכלליות לרבות תקורה, מזכירות, שירותי רו"ח ועו"ד, אגרות, שכירות משרדים, ביטוחים, דלק, וכד', או לציוד מתכלה, פרסום או יחסי ציבור וכדו'.
 • מוסד שהגיש בקשה לתמיכה לביצוע פרויקט זהה או דומה לפרויקט עבורו אושרה הקצבה לשנת 2018, יגיש דו"ח ביצוע חצי שנתי עד ליום 30.06.2018. מוסד אשר לא יגיש דו"ח כאמור – יילקח הדבר בחשבון בשיקולי הוועדה למתן הקצבה.
  אי שליחת דוח ביצוע, או שליחת דוח ביצוע אשר איננו ערוך כראוי, עלולים לגרום לדחיית הבקשה החדשה.
   
 • מוסד שלא קיים את חובת הדיווח או ההנצחה בגין הקצבה שקיבל בעבר, בקשתו עלולה להידחות.

 • הוועדה לא תתמוך במימון שכר עובדים בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • עובדים הנמנים בין חמשת מקבלי השכר הגבוה במוסד.
  • עובדים הנמנים בין עובדי המנהלה של המוסד.
  • עובדים המועסקים ב-80% או יותר משרה קבועה במוסד.
 1. הוועדה אינה דנה בבקשה לשיפוץ מבנה קיים וכן ברכישת ציוד שאינו נייד (לרבות  מערכות מיזוג אוויר) אלא אם כן צורף לבקשה אישור על הזכויות שיש למוסד במבנה או במקרקעין הרלוונטיים (נסח רישום, אישור על הקצאה מהרשות המקומית, הסכם חכירה או שכירות וכד'), וכן צורפו תמונות המראות את המצב הקיים שבגינו מתבקש הפרויקט.

 2. הוועדה אינה מעניק תמיכה שמשמעותה חלוקת כסף מזומן ע"י המוסד לאחרים, לרבות חלוקת תווי קניה וחלוקת מלגות בכסף.
  ניתן לבקש מלגות אך ורק בדרך של הנחה בשכר לימוד.
 3. הוועדה אינה מעניקה תמיכה לתכנית מלגות הנחה בשכר לימוד החוזרת על עצמה במתכונת דומה מדי שנה, והמהווה לפיכך פעילות שוטפת וקבועה.

 4. הוועדה אינה תומכת בפרויקט של הענקת מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידים אלא אם צורף לבקשה מסמך המפרט מבחנים סוציו-אקונומיים ברורים וקריטריונים ראויים לחלוקת המלגות. בכל מקרה לא ניתנת תמיכה למטרה זו מעבר לסך של 1,000 ₪ לתלמיד, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 5. הוועדה אינה תומכת בבקשות למתן מלגות לסטודנטים במוסדות אקדמאיים, אלא אם צורפה הצהרה כי אין בהגשת הבקשה ובקבלת תמיכתה של הוועדה כדי לשנות את גובה הסכום שהמוסד הקציב לצורכי מתן מלגות לתלמידיו, טרם הגשת הבקשה.

 6. הוועדה אינה  מעניקה הקצבה שמשמעה כיסוי גירעונות.

 7. הוועדה אינה מעניקה תמיכה לרכיב הוצאה של פרויקט שהינו נופש מלונאי או טיסה לחו"ל, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות מן הכלל.

 8. הוועדה אינה תומכת במסגרות הזנה או בקמחא דפסחא . (פרויקטים שהינם חלק מפעילות לחלוקת מזון לנזקקים, בתי תמחוי וכד')

 9. פעילותו של מטבח המשמש תלמידים או שוהים במוסד או מתן ארוחות במסגרת מועדוניות, צהרונים, מועדוני קשישים וכד', אינם מהווים פרויקט מיוחד אלא פעילות קבועה, רגילה ושוטפת והוועדה לא תתמוך בעבורו בעלויות מזון או כוח אדם.
 10. הוועדה אינה תומכת בתחזוקה שוטפת.

 11. הוועדה אינה מעניקה תמיכה למחקר רפואי אלא אם כן צורפו לבקשה אישור על כך שהוגשה ביחס למחקר זה בקשה לקרן המחקר של המדען הראשי במשרד הבריאות, וכן תקציר של המחקר.
 • הוועדה אינה תומכת בפרויקט שהכנסותיו כוללות תמיכה ממשרד ממשלתי. (להבדיל ממקרה בו צוין שמדובר ברכישת שירות).

נימוקי דחייה שלדעתנו הינם בלתי סבירים/מידתיים:

בנוסף לנימוקים הרשמיים של הוועדה, הוועדה דוחה מעת לעת בקשות בנימוקים אחרים, אשר לעניות דעתנו אינם עולים בקנה אחד עם עיקרון הצדק והשוויון.
כך לדוגמא, פנו אלינו מוסדות אשר נדחו בנימוקים הבאים:

 1. "בהתחשב בנתונים המדווחים בבקשה מתעוררים ספקות לגבי המחירים המיועדים לרכיבים בפרויקט".

לדעתנו נימוק זה איננו ברור.

 • "אין בהירות לגבי מקורות מימון אחרים לפרויקט"

לדעתנו לא ברור מהו חוסר הבהירות.

 • "הסכום המבוקש הוא גבוה במיוחד בהתחשב במהות הפרויקט".
  מבדיקתנו עולה כי מדובר בהצעות מחיר במחירי שוק.
 • "העמותה נתמכה על ידי משרד הקליטה בשנת 2017"

מבדיקתנו עולה כי אין קשר בין התמיכה שניתנה ע"י משרד הקליטה, ובין הפרויקט שלגביו הוגשה בקשה לוועדת העזבונות.

 • 5.      "הוועדה לא השתכנעה שקיבוץ ההלחנות המתואר בפרויקט, מצדיק שימוש בכספי העיזבונות"

לדעתנו, נימוק ההחלטה איננו ניתן לבחינה באמות מידה שוויוניות, של מה הם הקריטריונים ל"ראוי" ול"לא ראוי". וכן לא ברור על פי מה נקבעים קריטריונים אלו?

גם בפרסום הוראות הנוהל והנחיות הוועדה להגשת בקשה לתמיכה לא הוזכר דבר המגדיר קריטריונים ראויים, המצדיקים שימוש בכספי עיזבונות.

יתרה מכך, ההחלטה איננה עולה בקנה אחד עם החלטת הועדה לנושא דומה. כדי להינצל מדחיית הבקשה מומלץ לפנות למומחה שניהל את וועדת העזבונות – יוסף שפר

דילוג לתוכן