03-6052229

טיוטת הנוהל החדש של ועדת העזבונות

בתוקף סמכותה, לפי החלטת ממשלה מספר 1498 מיום 1/4/1990 , לרבות עדכוניה, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור שר המשפטים, קובעת בזה הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה נוהל לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והדרכים למימוש ההקצבות. הנוהל כולל הוראות שמקורן שבהחלטת הממשלה האמורה או עדכוניה והכל כמפורט להלן:

תוכן עניינים

1. הגדרות

2. מטרת הנוהל

3. הוועדה

4. הקצאת כספי העיזבונות

5. קול קורא

6. תנאי סף

7. הקצבה רב-שנתית

8. עמידה בתנאי סף

9. סדר דיוני הוועדה

10 . הקצאה במסלול לפרויקטים קטנים

11 . סייגים לחלוקת ההקצבות

12 . השגות

13 . תשלומים, פיקוח ובקרה

14 . הנצחות

15 . בקשה להארכת תוקף ביצוע הפרויקט

16 . בקשה לשינוי אופן ביצוע ההקצבה

17 . שינוי, עיכוב או ביטול הקצבה

18 . דוח שנתי

19 . כללי

1. הגדרות בנוהל זה –

1.1 . "הקצבה" – כספים שהוקצו על ידי הוועדה לשם השתתפות במימון של פרויקט נתמך.

1.2 . "הוועדה" או "ועדה"- הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, בהתאם

להחלטת ממשלה מס' 1498 מיום 1/4/1990 , על עדכוניה.

1.3 . "ועדה מליאה ייעודית" – ועדה שתמנה לא יותר משלושה חברים שהוסמכו על ידי המליאה,
שמטרתה לבחור את הבקשות שיזכו להקצבה שהתקבלו במסגרת מסלול לפרויקטים קטנים לפי
סעיף 9 להלן.

1.4 . "ועדת משנה" – ועדה שתורכב לפחות משלושה חברי ועדה, שאחד מחבריה יהיה יו"ר הוועדה
ובהיעדרו ועל פי אישורו, ממלא מקומו, אשר תדון בבקשות התמיכה ותמליץ על מסקנותיה
לוועדה.

1.5 . "ימים" – ימים קלנדריים.

1.6 . "מוסד" – גוף הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, כגון חברה לתועלת הציבור, עמותה, הקדש כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט – 1979 , רשות מקומית, משרד ממשלתי ורשות סטטוטורית וכן אגודה שיתופית, או גוף המוכר על ידי רשות המיסים כמלכ"ר אשר בתקנונו קיים סעיף הקובע איסור חלוקת רווחים לחבריו או לאחרים, וכן קיימת בו הוראה לפיה במקרה של פירוק, יועברו נכסיו למלכ"ר אחר כאמור;

1.7 . "מטרה ציבורית" – מטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות ספורט וקידום מטרות הומניטריות וחברתיות אחרות ושלא למטרה של עשיית רווחים.

1.8 . "עיזבון" – עיזבון שהנחיל מוריש למדינת ישראל, לרבות מתנה או תרומה שהוקנתה בחיים למדינה, אשר האפוטרופוס הכללי הודיע כי יועמד לחלוקה על ידי הוועדה.

1.9 . "עיזבון בלתי מיועד" – עיזבון שהמוריש או הנותן לא קבע את תחום ייעודו.

1.10 . "עיזבון מיועד ייחודי" – עיזבון שהמוריש קבע לו ייעוד מוגדר היכול להתממש רק למטרה מיוחדת או בקרב מספר מוסדות מצומצם, ולרבות עיזבון שהייעוד שלו נקבע על פי תוצאות הליך
משפטי או התקשרות בין האפוטרופוס הכללי באמצעות הממונה לבין גורם אחר הקשור למוריש.

1.11 . "עיזבון מיועד כללי" – עיזבון שהמוריש קבע לו ייעוד כללי רחב.

1.12 . "פרויקט נתמך" – פרויקט שקבעה הוועדה כמתאים לתמיכה מכספי עיזבונות.

2. מטרת הנוהל

2.1 . נוהל זה נועד להסדיר את חלוקת כספי תרומות ועיזבונות שהוענקו לטובת המדינה, לקבוע את סדרי הגשת בקשות לקבלת הקצבה מהוועדה, סדרי עבודתה של הוועדה וכן את הדרכים למימוש החלטות הוועדה, והכל על מנת להבטיח את הגשמת תפקידה בצורה יעילה.

2.2 . ועדת העיזבונות תפעל לייעד כספי עיזבונות, לקידום פרויקטים בעלי השפעה לאומית או רוחבית ככל הניתן, או פרויקטים שניתן יהיה להפיק מהם תועלת משמעותית, והכל במטרה להגשים את רצונם של המצווים.

3. הוועדה

3.1 . הוועדה והרכבה

א. הוועדה תהיה ועדה ציבורית בת 11 חברים, בכלל אלה יושב ראש לוועדה וממלא מקומו, שימנה שר המשפטים ובאישור הממשלה.

ב. יושב ראש הוועדה וחבריה יתמנו לתקופת כהונה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד של שלוש שנים.

ג. ליו"ר הוועדה ימונה שופט בדימוס של בית משפט העליון או של בית המשפט המחוזי או שכיהן כנשיא בימ"ש שלום.

ד. ממלא מקום יושב ראש הוועדה ימונה על ידי שר המשפטים, מבין חברי הוועדה.

ה. כשירות למינוי כחבר ועדה:

(א) לא ימונה כחבר ועדה מי שהנו עובד מדינה.

(ב) לא ימונה מי שפעילותו בוועדה עלולה להעמידו במצב של ניגוד עניינים תדיר עם עיסוקיו

האחרים או עם ענין אישי שלו.

(ג) לא ימונה כחבר ועדה מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לחבר הממשלה.

ו. המועמדים לכהן כחברי הוועדה ימונו לאחר שמועמדותם תיבחן על ידי הוועדה לבדיקת מינויים הפועלת לפי סעיף 18 ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975- . במקום נציג רשות החברות הממשלתיות יכהן בוועדת הבדיקה החשב הכללי או נציגו.

3.2 . אופן פעולת הועדה ועצמאותה

א. הוועדה תהיה עצמאית בהחלטותיה בקביעת ההקצבות.

ב. הוועדה תפעל על פי נוהל זה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

ג. חבר ועדה לא יפעל באופן העלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים בין פעילותו בוועדה ובין עיסוקיו האחרים או ענייניו האישיים, שלו או של קרוביו. לצורך כך יחתמו חברי הוועדה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ועל התחייבות מתאימה בנושא.

3.3 . הצוות המנהלי

א. האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בהתייעצות עם יושב ראש הוועדה, ימנה מנהל לניהול עבודת הוועדה.

ב. מנהל הוועדה יהיה כפוף מקצועית ומנהלית לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

ג. לוועדה ימונה חשב ויועץ משפטי מקרב עובדי המדינה, שיוזמנו דרך קבע לכל ישיבות ועדת המליאה והמשנה ותינתן להם הזדמנות לתת את חוות דעתם, בכתב או בעל פה, לפני קבלת כל החלטה.

ד. נעדר מישיבת הוועדה היועץ המשפטי לוועדה או החשב, יועבר פרוטוקול הישיבה והחלטות שהתקבלו בה, ככל שהתקבלו, לעיונם טרם אישורו וביצוע החלטות הוועדה באותה ישיבה.

ה. הגיש היועץ המשפטי או החשב בקשה מנומקת לדיון מחודש בהחלטת הוועדה שהתקבלה בהעדרו או בהחלטת היושב ראש, תדון הוועדה מחדש בפניית היועץ המשפטי או החשב –  בהשתתפותו – בישיבת המליאה הקרובה, ותקבל החלטה סופית.

ו. בקשת היועץ המשפטי או החשב לדיון מחודש כאמור, תוגש לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום קבלת הפרוטוקול לעיונו.

4. הקצאת כספי העיזבונות

הוועדה תפעל להקצות כספים למטרות ציבוריות באופן הבא:

א. עיזבונות מיועדים ייחודיים – בהתאם לייעוד שקבע המצווה.

ב. נותרו כספים שיועדו על ידי המצווה לייעוד ייחודי, לאחר שהוועדה פעלה לחלוקתם באמצעות פרסום קול קורא, וזאת מאחר שלא הוגשו בקשות לגבי אותו ייעוד, או שהוועדה סברה, בהחלטה מנומקת, כי אין זה ראוי לחלק את הכספים עבור בקשות שהוגשו בשל היעדר התאמה או מכל סיבה שהיא, לרבות בשל קושי במימוש הקצאת הכספים, תהיה הוועדה רשאית, להשתמש בכספים לטובת ייעוד אחר, הקרוב ככל הניתן לייעוד המקורי, ובלבד שלא נותר בעיזבון סכום העולה על 50,000 ₪.

ג. כספים שמקורם בעיזבונות מיועדים כלליים – יוקצו על ידי הוועדה בהתאם לייעוד הכללי שקבע המצווה ובהתאם לשיקול דעתה של הוועדה.

ד. הוועדה תקצה בכל שנה עשרה אחוזים מן העיזבונות המיועדים הכלליים לצורכי צדקה בלבד למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, לחלוקת קמחא דפסחא, לתמיכה בפעולות שעניינן בטחון תזונתי כגון מסגרות הזנה, סלי מזון וכן לביגוד; הכספים יחולקו בין התחומים לפי שיקול דעת המשרד. בכל מקרה, לא יעלה סכום ההקצאה לפי סעיף זה על 4 מיליון שקלים חדשים. הוועדה לא תקצה כספים, מעבר לאלה שהוקצו לחלוקת קמחא דפסחא, לתמיכה במסגרות הזנה, בסלי מזון וביגוד.

ה. כספים על פי סעיף קטן ד' יחולקו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד, בהתאם לכל דין.

ו. כספים שמקורם בעיזבונות בלתי מיועדים – יוקצו על ידי הועדה לטובת מטרה ציבורית ובהתאם לשיקול דעתה.

ז. הוועדה, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, תקבע עבור עיזבונות בלתי מיועדים או מיועדים כלליים נושאי תמיכה עיקריים שבהם תתמוך בשנת כספים מסוימת, וזאת בשים לב לצרכי החברה בישראל. הוועדה רשאית להתחשב באירועים מיוחדים ובנושאי תמיכה שנקבעו בעבר.

ח. נותרו סכומים שהוועדה לא הקצתה לנושאי התמיכה העיקריים שפורסמו, בין בשל אי התאמת הבקשות לנושאים שנקבעו ובין בשל הגשת בקשות בסכומים שאינם מגיעים לכדי הסכום שהוקצה, רשאית הוועדה להקצות סכומים אלה לחלוקה לתמיכה בבקשות שהוגשו עבור אותה שנת תמיכה.

5. קול קורא

5.1 . הוועדה תזמין את הציבור מדי שנה להגיש בקשות לקבלת הקצבה מכספי העיזבונות לפרויקט נתמך בדרך של פרסום קול קורא; קולות קוראים יפורסמו באתר המרשתת של האפוטרופוס הכללי ובאתר משרד המשפטים וכן ככל שתחליט על פי שיקול דעת הוועדה בערוצי תקשורת נוספים; הקול הקורא יכלול את הפרטים הבאים, כולם או חלקם:

א. רשימת עיזבונות וייעוד הכספים לחלוקה וסכומיהם;

ב. מוסדות הזכאים להגיש בקשות בהתאם לייעודי העיזבונות ולנושאי התמיכה;

ג. מועד אחרון להגשת בקשות;

ד. הפנייה לקישור במרשתת לאתר משרד המשפטים הכולל מסמכים וטפסים הנדרשים להגשת

בקשות;

ה. תנאים נוספים שעל המבקש לעמוד בהם לשם הגשת בקשה, ככל שיוחלט על ידי הוועדה;

ו. קריטריונים לדירוג הבקשות בהתאם לשיקול דעת הוועדה, ובהתאם לעניין;

ז. רשימת הנושאים העיקריים כמפורט בסעיף 4.ז. עליהם החליטה הוועדה.

5.2 . הוועדה רשאית לפרסם הודעה מיוחדת לגבי עיזבון מיוחד ייחודי, בנוסף לפרסום הקולות הקוראים.

5.3 . בלא לגרוע מהוראות נוהל זה, הוועדה רשאית לפעול לקידום פרויקט נתמך משותף עם משרדי ממשלה או גופים שלטוניים או גופים מהמגזר השלישי, שהם בעלי ניסיון מוכח, וידע ומיומנות לקידום הפרויקט הנתמך.

5.4 . הוועדה תהיה רשאית לפרסם קולות קוראים נוספים, מעת לעת, לפי הצורך.

6. תנאי סף והגשת בקשות

6.1 . מוסד רשאי לבקש הקצבה בסכום שלא יפחת מסך 50,000 ₪, למעט בבקשה למסלול לפרויקטים קטנים (סעיף 10 להלן).

6.2 . על אף האמור בסעיף 6.1 לעיל, סכום ההקצבה המבוקש לא יעלה על הסכום המיועד לחלוקה בהתאם לסכום עיזבון שפורסם בקול הקורא, אלא אם כן קבעה הוועדה אחרת.

6.3 . הבקשה תוגש רק בעד פרויקט המצוי בתחום מטרותיו של המוסד, כפי שמופיעים במסמכי ההתאגדות שלו.

6.4 . מוסד המבקש הקצבה מכספי העיזבונות לשם מימון פרויקט נתמך יגיש לוועדה את המסמכים הבאים:

א. בקשה מקוונת לקבלת הקצבה, המופיעה באתר המרשתת של הוועדה;

ב. פירוט רכיבי הפרויקט ועלות כל אחד מהרכיבים;

ג. הצעות מחיר מפורטות ביחס לכל רכיב, הכוללות את פרטי הספק [מספר ח"פ, מספר עוסק מורשה, מספר עוסק פטור (מספר ת"ז) – לפי הענין]; מוסדות הכפופים על פי דין לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992- יוכלו לצרף במקום הצעות מחיר אומדן עלויות מפורט של רכיבי הפרויקט המבוקש, חתום על ידי גורם מוסמך במוסד. בפרויקט הכולל שירותי בניה – אומדן העלויות ייחתם על ידי מהנדס מטעם המוסד;

ד. פירוט מקורות המימון של הפרויקט: מימון עצמי, פרטי וציבורי של המוסד והסכום המבוקש מהוועדה;

ה. היתר או רישיון לעסוק בתחום הפעילות, ככל שרלבנטי, תקף למועד הגשת הבקשה;

ו. בבקשה לשיפוץ מבנה קיים או להרחבתו, או בקשה לרכישת נכס דלא ניידי, יצורף אישור עדכני על זכויות שיש למבקש במבנה או במקרקעין הרלוונטיים (נסח רישום, אישור על הקצאה מהרשות המקומית, הסכם חכירה או שכירות וכו'), וכן תמונות המראות את המצב הקיים של המקרקעין שלגביו מתבקש הפרויקט, תוך ציון מיקום האתר המצולם וכתובתו;

ז. בפרויקט של בניה או של שיפוץ המחייב קבלת היתר בנייה על פי חוק – היתר בניה בתוקף למועד הגשת הבקשה. בפרויקט בנייה שלא נדרש היתר בניה יש לצרף הצהרה או אישור מגורם מקצועי לכך שאין צורך בהיתר בניה;

ח. המסמכים המפורטים להלן, ככל שאינם מופיעים באתר "גיידסטאר" בכתובת

:www.guidestar.org.il

(1) מסמכי יסוד מעודכנים של המוסד (תקנון, תעודת רישום, רשימת בעלי תפקידים);

(2) אישור ניהול תקין או אישור מקביל לכך בתוקף למועד הגשת הבקשה בהתאם לדין  החל על המוסד מגיש הבקשה;

(3) דו"ח כספי מבוקר בהתאם לדרישות הקול הקורא;

(4) נתונים בדבר הוצאות הנהלה וכלליות וכן אודות חמש מקבלי השכר הגבוה של המוסד;

ט. מסמכים נוספים, ככל שיצוינו בקול הקורא, על פי שיקול דעת הוועדה;

6.5 . מוסד יהיה רשאי לחבור למוסד אחד או יותר, לצורך הגשת בקשה. הבקשה תתייחס לפרויקט משותף. את הבקשה יגיש אחד מהמוסדות השותפים לפרויקט. המוסד המגיש את הבקשה יישא באחריות לבקשה, לרבות: לכל הנתונים המופיעים בה ולכל ההתחייבויות הכרוכות בה, והכל בהתאם לנוהל עבודת הוועדה ולתנאים שהוועדה תקבע. חבירה של שני מוסדות או יותר לפי סעיף זה תתאפשר, ובלבד שלכל אחד מהמוסדות תהיה תרומה מהותית לפרויקט תוך שיתוף פעולה ביניהם.

6.6 . מוסד רשאי להגיש, בנוסף לבקשה אחת לתמיכה בהתאם לאחד מנושאי התמיכה העיקריים, גם בקשה אחת נוספת לתמיכה בפרויקט אחר מכספי העיזבונות המיועדים. בנוסף, בנסיבות מיוחדות הוועדה רשאית לאפשר הגשת בקשות נוספות על האמור ברישה, לתמיכה מהכספים המוקצים לנושאי תמיכה עיקריים, או מכספי עיזבונות מיועדים מסוימים, מנימוקים מיוחדים שיפורטו.

7. הקצבה רב-שנתית

7.1 . מוסד המעוניין להגיש לוועדה בקשה לתמיכה בפרויקט שבמהותו ובאופיו הוא רב-שלבי והוא צפוי להימשך יותר משנה אחת, יציין זאת בטופס הבקשה, לרבות פירוט של לוח זמנים לביצוע, כשבצד כל שלב ביצוע ומועדו, יצוין הסכום המבוקש בעד אותו שלב.

7.2 . הוועדה רשאית לאשר הקצבה לפרויקט רב-שנתי לתקופה שונה מזו שצוינה בבקשה, בהתאם לשיקול דעתה.

7.3 . מוסד שאושרה לו הקצבה רב-שנתית יגיש, מדי שנה, לחשב המשרד שבתחום טיפולו נושא ההקצבה, דוח כספי שנתי, דוח ביצוע, אישור ניהול תקין וכל מסמך אחר שהחשב ידרוש לצורך פיקוח ומעקב אחר פעילות המוסד והקצאת הכספים.

7.4 . הסכום שתקבע הוועדה להקצבה רב-שנתית יתוקצב מתוך הסכום העומד לרשות הוועדה בשנת

ההחלטה, ולא יחייב את תקציבה העתידי של הוועדה.

8. עמידה בתנאי סף

8.1 . מנהל הוועדה יבדוק את עמידת הבקשה בתנאי הסף.

8.2 . מצא המנהל כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, ישלח הודעה על כך למוסד מגיש הבקשה, והמוסד יהיה רשאי להשלים את החסר, תוך 7 ימים ממועד משלוח הודעה כנ"ל.

8.3 . בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף לאחר השלמת המסמכים, תידחה.

9. סדר דיוני הוועדה

9.1 . הוועדה רשאית לפעול ולקבל החלטות גם אם פחת מספר חבריה מ 11- חברים, ובלבד שלא פחת משבעה חברים.

9.2 . בקשות העומדות בתנאי הסף, לרבות לאחר הליך השלמת מידע לפי סעיף 8.2 , יועברו לבחינת המשרד הממשלתי הנוגע בדבר.

9.3 . המשרד הנוגע בדבר יעביר המלצתו לעניין הבקשה תוך 21 יום מיום קבלתה. במקרים שהמשרד לא העביר לוועדה את המלצתו תוך זמן זה או שהעביר המלצה שאינה מנומקת ומפורטת, תהיה הוועדה רשאית לדון ולקבל החלטתה בבקשה מבלי להתחשב בהמלצת המשרד.

9.4 . ועדת המשנה תדון בבקשות העומדות בתנאי הסף ותגיש המלצותיה לוועדה. אם נבצר מאחד מחבריה להשתתף בישיבה, רשאית וועדת המשנה לדון ולהמליץ בשניים.

9.5 . הוועדה תדון בהמלצות ועדות המשנה. הוועדה רשאית לקבל החלטות בישיבתה גם אם פחת מספר חבריה המשתתפים בישיבה מ 11- חברים, ובלבד שהמניין החוקי לא פחת משלושה חברים וביניהם יו"ר הוועדה או ממלא מקומו. הוועדה רשאית לדון בבקשות גם ללא קבלת המלצות ועדת המשנה.

9.6 . הוועדה תקבל החלטותיה ברוב קולות חבריה. היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה ובהיעדרו תכריע דעתו של ממלא מקומו; דיוני הוועדה יתקיימו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעים חזותיים או בטלפון; הוועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה.

9.7 . הוועדה רשאית לדרוש מהמוסד מסמכים נוספים על פי שיקול דעתה, וכן היא רשאית להזמין את נציג המוסד מגיש הבקשה להופיע בפני הוועדה.

9.8 . לוועדה שיקול דעת לבחור בין הבקשות הראויות ביותר, והכל כדי להגשים את מטרותיה.

9.9 . הוועדה תקצה את כספי העיזבונות בהתאם לאמור לעיל.

9.10 . הוועדה תקבע לעצמה אמות מידה שעל פיהן תקצה את כספי העזבונות. אמות המידה תתאמנה לעקרונות שנקבעו בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בענין תמיכות הממשלה במוסדות ציבור.

9.11 . מבלי לגרוע מן האמור, רשאית הוועדה בהחלטותיה, לשקול את השיקולים הבאים, או חלקם: מידת ההתאמה של הפרויקט המוצע לייעוד הכספים; תמיכה בפרויקטים בעלי השפעה לאומית או רוחבית או משמעותית, או פרויקטים ייחודיים בעלי פוטנציאל להשפעה מהותית; קידום מטרות חברתיות; הענקת מענק משמעותי אשר יעלה את היתכנות הצלחת הפרויקט; היחס בין הסכום המבוקש לפרויקט לעומת היקף מחזור פעילות כספי של המוסד; שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור ההכנסות של המוסד, תקופת פעילותו של המוסד ואיתנותו הפיננסית והקצבות קודמות שניתנו למוסד המבקש את התמיכה.

9.12 . הוועדה תפעל למתן סכומי תמיכה משמעותיים, שיהיה בהם כדי לאפשר קידום פרויקטים.

9.13 . הוועדה תיתן עדיפות לבקשות שסכום ההקצבה המבוקש בהן עולה על סך של 200,000 ₪.

9.14 . הוועדה תגבש החלטות מנומקות לגבי כל בקשה, ותציין בהחלטתה את התנאים לקבלת ההקצבה, לרבות דרישת הנצחה, ככל שנדרשת.

9.15 . הוועדה תהיה רשאית לקצוב מועדים לביצוע הפרויקט הנתמך.

9.16 . הוועדה תשלח למוסד המבקש את ההחלטה בעניינו.

10 . הקצאה במסלול לפרויקטים קטנים – עיזבון העומד על סכום של עד 50,000 ₪

10.1 . לא עלה גובה העיזבון על 50 אלף ₪, רשאית הוועדה לקבוע כי הסכום שבעיזבון יוקצה במסגרת מסלול לפרויקטים קטנים, במטרה לפשט את הליך הגשת הבקשות והקצאת הכספים.

10.2 . בהקצאה במסלול זה תקבע הוועדה, ככל שניתן, קריטריונים לאופן הקצאת הכספים. הוועדה רשאית לקבוע תנאי סף מקלים לצורך הגשת בקשות במסלול זה.

10.3 . הסכום המבוקש מהוועדה, במסגרת בקשות המוגשות במסלול לפרויקטים קטנים, לא יעלה על סכום העיזבון שפורסם בקול הקורא, אלא אם כן קבעה הוועדה אחרת.

10.4 . בקשות שהתקבלו במסגרת מסלול לפרויקטים קטנים, יידונו בישיבת וועדת ייעודית של ועדת העיזבונות שתמנה לפחות שלושה חברי ועדה שיימנה יו"ר הוועדה. סדרי הדיון ככלל יהיו זהים לדרכי הדיון במליאה, אולם ועדת המליאה הייעודית תהיה רשאית לקבוע סדרי דין שונים, לצורך הבטחת יעילות הדיון. ועדת המליאה הייעודית תהא רשאית להעביר את הדיון למסלול רגיל.

10.5 . בקשות שהתקבלו במסלול לפרויקטים קטנים יוכרעו תוך 90 יום מהמועד האחרון שקבעה הוועדה להגשתן.

10.6 . שאר סעיפי הנוהל יחולו, לפי העניין, גם על הקצאות במסלול זה, בשינויים המחויבים.

10.7 . הוועדה רשאית לקבוע כי מוסד יהיה רשאי להגיש בקשה למסלול לפרויקטים קטנים גם אם הגיש בקשה אחרת, שלא במסגרת המסלול לפרויקטים קטנים.

11 . סייגים לחלוקת ההקצבות

11.1 . הקצבה תינתן רק למוסד, שהדוח הכספי המבוקר שלו מצביע על מחזור פעילות העולה על

250,000 ₪, (למעט כאשר מדובר בהקצאה למסלול לפרויקטים קטנים), אלא אם כן שוכנעה הוועדה שבנסיבות העניין יש מקום להתיר הקצבה גם לגוף שלא מתקיים בו התנאי האמור. הוועדה תנמק החלטה.

11.2 . הוועדה לא תתמוך בפרויקט בסכום העולה על 50 אחוזים מעלות הפרויקט שבעדו מבוקשת ההקצבה. עם זאת, לוועדה הסמכות לחרוג מהוראת סעיף זה, בהחלטה מנומקת.

11.3 . הוועדה אינה מעניקה תמיכה למימון הוצאות הנהלה וכלליות, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

.₪ 11.4 . הוועדה לא תקצה למוסד סכום הנמוך מ 20,000

12 . השגות

12.1 . מוסד שבקשתו נדחתה, בחלקה או במלואה, רשאי להגיש לוועדה השגה על החלטת הוועדה, ובלבד שהתקיימו נסיבות רלוונטיות חדשות העשויות לשנות את החלטת הוועדה, או אם נפלה טעות מהותית בהחלטת הוועדה. למען הסר ספק, יובהר כי השגה תוגש בעניין הפרויקט נשוא הבקשה, ולא יתאפשר שינוי הפרויקט במסגרת ההשגה.

12.2 . השגה תוגש לא יאוחר מ – 10 ימים ממועד משלוח החלטת הוועדה בבקשת התמיכה.

12.3 . השגה תיבחן על ידי הוועדה בתוך 21 יום ממועד הגעתה לוועדה, והוועדה תודיע למוסד על החלטתה לאחר קיום הדיון בהשגה בתוך 7 ימים ממועד הדיון בה.

13 . תשלומים, פיקוח ובקרה

13.1 . סכומי ההקצבה ישולמו באמצעות האפוטרופוס הכללי, או על ידי המשרד הממשלתי הרלבנטי לביצוע הפרויקט, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.

13.2 . בסוף כל שנה יגיש הגורם המשלם לוועדה דוח מפורט בדבר הסכומים ששולמו בגין כל בקשה, באותה השנה ובאופן מצטבר, וכן רשימת הקצבות שטרם מומשו והסיבה לכך.

13.3 . תנאי למתן ההקצבה הוא ביצוע כל הפרויקט בהתאם להחלטת הוועדה, ביצוע הנצחה (ככל שנדרשה) והגשת דו"ח ביצוע, וזאת לא יאוחר ממועד תום תוקף ההקצבה.

13.4 . פיקוח ובקרה על ביצוע הפרויקטים יתבצע על ידי הוועדה או מי מטעמה או המשרד הממשלתי. הבקרה תיעשה בדרך של קבלת דיווחים, הגעה למקום הפרויקט, וכן בכל דרך אחרת שתימצא לנכון.

13.5 . אי שיתוף פעולה של המוסד עם הליך הפיקוח והבקרה של הוועדה, עלול להביא לביטול ההקצבה.

13.6 . קיבל מוסד כספים והסתבר כי הפרויקט לא בוצע בהתאם להחלטת הוועדה או עד המועד שנקבע על ידי הוועדה, תהא הוועדה רשאית לדרוש את החזר הכספים ששולמו על ידי הוועדה.

14 . הנצחות

14.1 . הקצבה שאושרה ונדרש בגינה ביצוע הנצחה – על המוסד לפעול בהתאם להוראות הוועדה בדבר נוסח ההנצחה ואופן ביצועה.

14.2 . ביצוע ההנצחה ואישורה הוא תנאי לקבלת מלוא כספי ההקצבה.

14.3 . עלויות ההנצחה יוכרו כחלק מהוצאות הפרויקט הנתמך.

14.4 . מוסד שקיבל הודעה בדבר חובתו לבצע הנצחה כתנאי לקבלת ההקצבה, יודיע לוועדה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הוועדה, על ויתורו על ההקצבה, עקב דרישות ההנצחה.

14.5 . מוסד שלא הנציח את זכר התורם בהתאם להוראות הוועדה, תהא הוועדה רשאית לבטל את ההקצבה שניתנה לו, וכן תהיה רשאית לדרוש החזר כספים ששולמו למוסד בגין ההקצבה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין. כן רשאית הוועדה להורות כי המוסד יימנע מלהגיש בקשה לתמיכה למשך חמש שנים מיום הגשת הבקשה שנתמכה.

15 . בקשה להארכת תוקף ביצוע הפרויקט

15.1 . המוסד הנתמך רשאי להגיש בקשה מנומקת להארכת תוקף ההקצבה; בקשה כאמור תוגש לא יאוחר מ- 60 ימים לפני תום תוקף ההקצבה. בקשה להארכת המועד כאמור תידון ותוכרע על ידי הוועדה.

16 . בקשה לשינוי אופן ביצוע ההקצבה

16.1 . המוסד הנתמך רשאי להגיש בקשה מנומקת לשינוי אופן ביצוע ההקצבה תוך שמירה על מטרת הפרויקט בהתאם להחלטת הוועדה, ובלבד שהתקיימו נסיבות המצדיקות שינוי כאמור. בקשה לשינוי אופן ההקצבה כאמור תוגש לא יאוחר מ- 60 ימים לפני תום תוקף ההקצבה.

16.2 . בקשה לשינוי אופן ביצוע ההקצבה תידון ותוכרע על ידי הוועדה.

17 . שינוי, עיכוב או ביטול הקצבה

17.1 . לא הוגשו מסמכים או דוחות עד למועד שנדרש המוסד להגישם – יעוכב או ייפסק תשלום ההקצבה, לפי העניין, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.

17.2 . התברר לוועדה כי המוסד אינו עומד בתנאים שקבעה בקשר להקצבה או להתחייבות המוסד לפי נוהל זה, או שלא היה זכאי מלכתחילה להקצבה, או שחל שינוי במוסד או בפעולותיו או במטרותיו שיש בו כדי להשפיע על אישור ההקצבה או על שיעור ההקצבה, או מוסד שמסר דיווח לא נכון ולפיו ניתנו למוסד כספי ההקצבה, או שהמוסד עשה שימוש בלתי נאות בכספי ההקצבה שניתנו בעד פעילות מסוימת- הוועדה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה, להקטין, לעכב או לבטל את תשלום ההקצבה, לפי העניין.

17.3 . התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 17.2 , רשאית הוועדה להורות על גביית הכספים ששולמו למוסד ביתר או על החזרת מלוא הסכומים ששולמו למוסד, או סכומים נוספים על תשלומים ששולמו לו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית, מן המועד שבו נוצרה עילת חיוב המוסד.

17.4 . בהחלטות לפי סעיף זה תפעל הוועדה באופן שוויוני, בהתאם לנסיבות כל מקרה.

18 . דוח שנתי

הוועדה תכין בתום כל שנת תקציב רשימת מקבלי כספי העיזבונות בציון מטרת ההקצבה והסכום שקיבל כל אחד מהם, וזאת לצורך פרסומו לציבור; יו"ר הוועדה יאשר את הדו"ח טרם פרסומו.

19 . כללי

19.1 . יושב ראש הוועדה רשאי בכל עת ובנסיבות מיוחדות, לתקן טעות טכנית בהליך שנעשה על פי נוהל זה.

19.2 . הוועדה רשאית לשנות כל מועד הקבוע בנוהל זה או במועדים הקבועים בהחלטותיה.

19.3 . בכל עניין שנוהל זה עוסק בו, שלא נקבעו לגביו הוראות מיוחדות, תדון הוועדה בדרך הנראית לה הנכונה ביותר.

19.4 . הוועדה רשאית, נוכח צרכי ציבור דוחקים ובלתי צפויים ובהחלטה מנומקת, לדון בבקשה שלא לפי הוראות נוהל זה.

19.5 . בקשות לתמיכה יוגשו באמצעות המערכת הממוחשבת של הוועדה בלבד. מסמכים שיישלחו בדרך אחרת ייחשבו כמסמכים שלא התקבלו בוועדה.

19.6 . הוועדה ו/או מי מטעמה, רשאים בכל עת לדרוש מכל מוסד המבקש תמיכה, פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לה, לצורך הדיון בבקשה.

19.7 . כתובת הדוא"ל של איש הקשר שהוגדרה על ידי המוסד היא המחייבת לעניין תכתובת מטעם הוועדה. לא תתקבלנה טענות בדבר אי קבלת הודעות מטעם הוועדה אשר נשלחו לכתובת הדוא"ל האמור לעיל.

19.8 . מוסד המבקש תמיכה, יצרף לבקשה כתב התחייבות בנוסח של נספח א' לנוהל זה, בחתימת מורשי החתימה של המוסד.

19.9 . שינויים בנוהל זה תערוך הוועדה, לפי הצורך, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה בהתחשב, בין השאר, בשינויים שייערכו בנוהל הכללי ובאישור שר המשפטים.

דילוג לתוכן