03-6052229

משרדי הממשלה מעניקים תמיכות לעמותות

משרדי הממשלה מעניקים מידי שנה תמיכות לאלפי עמותות, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, נוהל שר האוצר, מבחני התמיכות והוראות החשב הכללי במשרד האוצר מסדירים את התנאים לקבלת תמיכה וקובעים את אופן הגשת הבקשות והדיון בהן.

סכומי התמיכה נקבעים בחוק התקציב.

המשרד הממשלתי קובע מבחנים לחלוקת התמיכות ומפרסם מודעות בדבר האפשרות להגיש בקשות תמיכה, מקבל את הבקשות, בודק אותן ומחלק את כספי התמיכה לעומדים בכללים.

משרדנו מכיר היטב את מבחני התמיכה של כל משרדי הממשלה. ויודע לאתר לעמותה את מבחני התמיכה המתאימים לה ולהגיש בקשות איכותיות המניבות הצלחה.

קו לנוער המלצה

תמיכות המדינה בעמותות

בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, משרדי הממשלה מעניקים בכל שנה תמיכות מתקציב המדינה לכ- 2,700 מוסדות ציבור הפועלים למטרות חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות, בסך כולל של כ-2 מיליארד שקל.

התמיכות המחולקות לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב מועברות בהתאם לנוהל שר האוצר אשר מסדיר, בין היתר את הנושאים הבאים:

 • כללים להתנהלות הגופים הנתמכים
 • המועדים להגשת הבקשות לתמיכה
 • אופן הגשת הבקשה לתמיכה
 • תשלום התמיכה
 • אופן פעילות ועדת התמיכות המשרדית ועוד

כמו כן, נקבע בחוק כי התמיכות יחולקו בין מוסדות הציבור באמצעות מבחני תמיכה שוויוניים שיחתמו על ידי הממונה על סעיף התקציב.

קישור לנוהל שר האוצר

 

מהי תמיכה ממשלתית?

תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לעמותות ולמוסדות אחרים. הממשלה מחלקת את התמיכות בשני מסלולים: תמיכה במוסדות ציבור ותמיכה בגופים אחרים.

 

כיצד ניתן לקבל תמיכה ממשלתית?

לכל מבחן תמיכה חובה להגיש רשימת מסמכים נדרשים במסגרת הבקשה לקבלת תמיכה. על מנת לקבל תמיכה יש למלא את כל טפסי הבקשה במלואם, לצרף את כל רשימת המסמכים הנדרשים, ולהגיש את הבקשה במלואה עד למועד שנקבע בקול הקורא.

בקשות תמיכה למשרדים שעובדים בפורטל התמיכות במרכב"ה, מוגשות באמצעות פורטל התמיכות, ללא צורך בהגשת מסמכים ידנית.

בכל הודעה על מבחן התמיכה מפרסם המשרד את המועד האחרון בו ניתן להגיש את הבקשה. המועדים הם קבועים, בקשה שלא הוגשה במועד לא תידון באותה שנה!!! לאחר המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה, ועדת התמיכות במשרד התומך מחליטה האם הבקשה תיפסל או עומדת בתנאי הסף לקבלת התמיכה ואם כן, מהו גובה התמיכה לה זכאי הגוף שהגיש את הבקשה.

הכללים לקבלת כספי התמיכה נקבעים ע"י המשרד הממשלתי. על פי רוב, כתנאי לקבלת כספי התמיכה יש להגיש דיווחים על ביצוע הפעילות שבגינה אושרה התמיכה.

 

מי זכאי לקבל תמיכה?

מדי שנה קובעת הממשלה, את הנושאים בהם היא מעוניינת לתמוך ואת היקף התמיכה הכולל לכל נושא. כל משרד קובע מבחני תמיכה לחלוקת תקציב התמיכות, באישור היועץ המשפטי לממשלה. מבחני התמיכה מפורסמים באתר המשרד הממשלתי העוסק בתחום עבורו מחולקת התמיכה. כמו כן, כל מבחני התמיכה למוסדות ציבור מפורסמים באתר משרד המשפטים. במבחן התמיכה ניתן לראות מהם תנאי הסף בהם נדרש לעמוד כדי לקבל תמיכה.

 

אתר התמיכות הממשלתי

באתר התמיכות ניתן ללמוד מי זכאי לקבל תמיכה מתקציב המדינה, מהי הדרך לקבל תמיכה, מהו הליך אישור התמיכה והליך התשלום.  כמו כן, ניתן לקבל נתונים על היקף התמיכות שמעבירה המדינה, החל בסך התמיכות הממשלתיות, דרך כמות התמיכות, בהתאם לנושא התמיכה וזהות המוסד המקבל. באתר ניתן גם למצוא מידע כללי על הגופים הנתמכים ועוד.

כתובת האתר: http://www.tmichot.gov.il/

 

משנת 1992 מוסדרת תמיכת המדינה בעמותות בהתאם להוראת סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב. על פי הוראת החוק, תמיכת המדינה חייבת להינתן על פי מבחני תמיכה שוויוניים, הנקבעים על ידי משרדי הממשלה, באישור היועץ המשפטי לממשלה.

לכניסה למאגר מבחני התמיכה לחץ כאן

העלאת מבחני התמיכה, בנוסחם המשולב והמעודכן מכוונת לאפשר לציבור לדעת באילו תחומים מסייעת המדינה לגופים השונים ועל פי אילו תנאים ואמות מידה. בנוסף, הדבר מאפשר לעמותה לבחון האם היא עומדת בתנאי הסף לקבלת תמיכה ובאילו מבחנים. הדבר גם מאפשר לעמותות הרואות עצמן כמתאימות לקבלת תמיכה, לכלכל את צעדיהן באופן שיאפשר להם קבלת תמיכה בהיקף המירבי. כך יתממש יפה יותר רצון המחוקק להבטיח את פומביותם של המבחנים, וכך יונגשו לכל.

הנוסח המפורסם באתר האינטרנט אינו רשמי, ובמקרה סתירה בינו ובין הנוסח המתפרסם ברשומות, גובר האחרון. למעוניינים, מסגרת הפרסום כוללת גם הפניה לפרסום הרשמי בילקוט הפרסומים (שנת הפרסום והעמוד בו התפרסם המבחן או תיקונו).

מבחני תמיכה הכלולים במאגר הם כל המבחנים שנקבעו על ידי משרדי הממשלה ופורסמו ברשומות, והם ממשיכים להיכלל במאגר כל עוד הם בתוקף ולא בוטלו באופן פורמלי. משרדי הממשלה מוציאים את מבחני התמיכה אל הפועל בכל שנה מחדש, לאחר שיוקצה עבורם תקציב מתאים לפי חוק התקציב השנתי,  ובהתאם למודעה שמפרסם המשרד הממשלתי בכל שנה, המזמינה את מוסדות הציבור להגיש בקשות. על כן, קיומו של מבחן תמיכה במאגר המבחנים אינו מעיד בהכרח על כך שתחום פעילות זה אכן מתוקצב ושהמשרד הממשלתי אכן תומך בפועל במוסדות הפועלים בתחום, והמאגר עשוי לכלול מבחני תמיכה שבפועל כבר אינם מתוקצבים. 

להלן מספר הערות לגבי מהימנות מאגר מבחני התמיכה:

 • נוסחם של מבחני התמיכה המתפרסמים הנו נוסח משולב, הכולל תיקונים שנערכו במבחן, שאינו רשמי. המשרד מעדכן את המידע המופיע במאגר כל אימת שייעשה עדכון במבחן תמיכה זה או אחר, וכן אם יקבע מבחן תמיכה חדש או יבוטל מבחן קיים.
 • במקרה של הבדל בין הנוסח במאגר מבחני התמיכה לנוסח שפורסם ברשומות – הפרסום ברשומות גובר. המידע המובא במאגר זה מוגש כשירות לציבור בלבד, אינו מהווה פרסום רשמי כלשהו ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 

מידע נוסף הקיים באתר:

טיוטות להערות הציבור: 
במסגרת גיבוש מבחני התמיכה, מפרסם כל משרד את טיוטות המבחנים או התיקונים להם, להערות הציבור. טיוטות אלה מתפרסמות אף הן באתר והציבור מוזמן לפנות למשרד הממשלתי המופקד על תחום התמיכה, על מנת להעיר את הערותיו. ההערות נשקלות בתשומת לב ויש בהן כדי להשפיע על תוכנו של המבחן המתגבש.
 

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה שעניינה "תמיכת המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב". הנושאים הכלולים בהנחיה –

 • הגדרת תמיכה (להבדיל מתקצוב או התקשרות)
 • הגדרת מוסד ציבור
 • תמיכות בגופים אחרים
 • הגורמים היוזמים של מבחני התמיכה
 • שלבי ההכנה של מבחני תמיכה
 • מניעת כפל תמיכה
 • הגבלות על שיעור התמיכה
 • גופי צינור
 • דרישת שתי שנות פעילות בטרם תמיכה
 • מגבלת כפל הפעילות בשנת התמיכה הראשונה
 • עבודת ועדת התמיכות
 • התמיכה במוסדות ציבור שהם או נושא משרה בהם חשודים או הורשעו בפלילים 

 

 

נוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור


חלוקת התמיכה על ידי המשרדים נעשית בהתאם לנוהל שנקבע על ידי שר האוצר – הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן. הנוהל המסדיר היבטים פרוצדורליים הנוגעים לאופן הגשת הבקשות ולסדרי הדיון בוועדת התמיכות, תנאים חשבונאיים שמוסדות הציבור נדרשים לפעול על פיהם, וכן היבטים הנוגעים לפיקוח ובקרה.

באתר ניתן לערוך היכרות עם עולם התמיכות הממשלתיות ולקבל את כל המידע הרלוונטי בנושא. בין היתר ניתן ללמוד מי זכאי לקבל תמיכה מתקציב המדינה, מהי הדרך לקבל תמיכה זו, מהו הליך אישור התמיכה והליך התשלום שלה ועוד.

בנוסף, ניתן לקבל נתונים על היקף התמיכות שמעבירה ממשלת ישראל, החל בסך התמיכות הממשלתיות, דרך כמות התמיכות על פי המשרד התומך או נושא התמיכה ועד לסכום התמיכה שמקבל גוף מסוים.

באתר ניתן גם למצוא מידע כללי על הגופים הנתמכים (בעלי תפקידים, חמש המשכורות הגבוהות) ועוד.

נתוני התמיכות לשנת הכספים הנוכחית כוללים תמיכות ששולמו/אושרו עד למועד הפקת הדו"ח.

המידע מבוסס על נתונים המנוהלים במערכת "מרכבה", המערכת הכספית שבמשרדי הממשלה.

הנתונים אינם כוללים תמיכות המשולמות ע"י משרדים ביטחוניים.

באתר לא מופיעים נתוני תמיכות מקרן העיזבונות שמנוהלת ע"י האפוטרופוס הכללי, מאחר ולא מדובר בתמיכה מתקציב המדינה.

יש להתחבר לאתר באמצעות הדפדפנים chrome + edge

 

משרדנו מכיר היטב את מבחני התמיכה של כל משרדי הממשלה. ויודע לאתר לעמותה את מבחני התמיכה המתאימים לה ולהגיש בקשות איכותיות המניבות הצלחה.

דילוג לתוכן