03-6052229

נוהל הנצחת תורם

הנצחה

 האפוטרופוס הכללי יביא לידיעת הוועדה רשימה של כל העיזבונות שבהם קבועה חובת הנצחה, כדי שהוועדה תתנה את החלטתה להקצאת כספים בביצוע ההנצחה.

 בכל מקרה שמוסד קיבל אישור להקצבה מעיזבון שקבועה לגביו חובת הנצחה, תורה הוועדה למשרד הממשלתי הנוגע בדבר ולמוסד המקבל את כספי העיזבון, על ביצוע ההנצחה כאמור בנוהל זה. כן תורה הוועדה למשרד הממשלתי לפקח על ביצוע ההנצחה.

אופן ההנצחה, נוסח השלט ומיקומו

נוסח שלט ההנצחה ייקבע בידי האפוטרופוס הכללי, במידת הצורך בהתייעצות עם בני משפחת המנוח או עם מנהל העיזבון ויכלול את שמו של המצווה, וכן את תאריך הלידה והפטירה ומקום מגוריו האחרון, ככל שהם ידועים. הנוסח האמור יועבר ליושב ראש הוועדה, יחד עם אישורו או הערותיו של הממונה

אם בהוראת הצוואה קבע התורם נוסח הנצחה מפורש, יכלול נוסח השלט את הנוסח שקבע התורם בצוואה.

נוסח שלט המתייחס לעיזבון של אדם שנפטר בישראל יהיה בעברית; נוסח שלט של אדם שנפטר בחוץ לארץ יהיה בעברית ובשפתו של המצווה.

גודל שלט ההנצחה לא יפחת מ 20 סנטימטרים על 30 סנטימטרים, השלט יהיה בגודל גופן 50 לפחות.

במקרים מיוחדים, באישור מוקדם של האפוטרופוס הכללי, ניתן לקבוע שלט הנצחה או כיתוב שלט קטן יותר  )לדוגמה במוסד שקיים בו כבר לוח הנצחות וגודל השילוט קטן יותר, או בהנצחה על פריט קטן שנרכש מכספי העיזבון(.

השלט ימוקם על קיר המבואה למוסד או במקום מרכזי הנגיש לכל; במקרים שקיים לוח הנצחות קבוע, או שישנן נסיבות מיוחדות, רשאי המוסד לבקש לבצע את ההנצחה בלוח ההנצחות או במקום מתאים אחר, במסגרת הצעת ההנצחה והוועדה תבחן אם המיקום מכבד את זכר המצווה.

הוועדה תודיע למוסד בהודעה על קיומה של חובת הנצחה ועל נוסח שלט ההנצחה כפי שקבע הממונה .

 מוסד שקיבל הודעה כאמור, יעביר לוועדה, תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה, הצעה מפורטת ומלווה בשרטוט של ההנצחה המיועדת, לרבות צורת השלט, גודלו, מיקומו והחומר שממנו ייעשה, בכפוף להוראות נוהל זה.

בדיקת הצעת ההנצחה ואישורה תיעשה בידי יושב ראש הוועדה לאחר קבלת דוח מאת מנהל הוועדה וזאת, בין היתר, לעניין גובה ההקצבה, אופי הפעילות ואופי המוסד.

החלטת הוועדה על ההקצבה תיכנס לתוקף רק עם אישור הצעת ההנצחה. פרטי ההנצחה כפי שאישרה הוועדה יהוו חלק מהחלטת הוועדה לגבי ההקצבה.

הוועדה רשאית לקבוע הוראות כלליות בדבר אופן ביצוע הנצחות, בנוסף על אלה הקבועות בנוהל זה. ההוראות יפורסמו באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

במקרים שדרך ההנצחה לא נקבעה במפורש על ידי המצווה, רשאים האפוטרופוס הכללי או הוועדה להורות על דרכי ההנצחה כגון – שלט הנצחה, נטיעת עץ על שם המצווה, הנצחת שם התורם על גבי רכוש או פריט שנרכש מכספי העיזבון וכיוצא באלה.

תיאום ביצוע ההנצחה

כל החלטה של האפוטרופוס הכללי בדבר הצורך בקיום הנצחה תיכלל ברשימת העיזבונות המועברת לוועדה.

לאחר קבלת החלטה על המוסד שיוקצו לו כספי המצווה בידי הוועדה, תעביר הוועדה למשרד הממשלתי, שדרכו מועברת התמיכה למוסד הנוגע בדבר, הוראות מתאימות לביצוע ההנצחה ובמסגרת ההודעה למוסד תימסר לו החובה לבצע הנצחה, נוסח ההנצחה והוראות אחרות לביצוע; בהודעה למוסד ולמשרד הממשלתי האחראי יצוין עוד כי העברת מלוא ההקצבה מותנית בביצוע ההנצחה בהתאם לכלל ההוראות שניתנו לגביה.

למוסד שקיבל הודעה בדבר חובתו לבצע הנצחה כתנאי לקבלת ההקצבה, שמורה הזכות להודיע לוועדה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה כאמור, על ויתורו על ההקצבה שהוחלט לתת לו.

חולקו כספי העיזבון על ידי הוועדה ליותר ממוסד אחד, תישלח הודעה בדבר ההנצחה לכל מוסד שנקבע כי יהנה מכספי העיזבון.

בכל מקרה שיש צורך בקיום הנצחה, תתנה הוועדה בהחלטותיה את מתן המענק למוסד בביצוע ההנצחה בהתאם לנוהל זה ובהתאם לפרטי ההנצחה כפי שאושרו על ידי הוועדה.

המוסד האמור לבצע את ההנצחה בשלט כאמור, ישלח לוועדה ולמשרד הממשלתי המפקח, עם העברת דוח ביצוע ההקצבה,  תמונות של שלט ההנצחה שהציב  )  תצלום תקריב וכן של סביבת השלט(  ותצלום של הפרויקט שלשמו ניתנה התמיכה )כששלט ההנצחה ברקע, אם אפשר.

ביצוע ההנצחה בידי המוסד ייעשה בהקדם האפשרי על פי אופי הפעילות הנתמכת, ולא יאוחר מ 30 ימים לאחר השלמת הפרויקט על פי קביעת חשב  המשרד.

חשב המשרד יעכב את העברת התשלום האחרון אשר לא יפחת משליש מגובה ההקצבה או מ 25,000 שקלים חדשים או במקרה שגובה ההקצבה פחות – מ 25,000 שקלים חדשים מלוא התשלום, עד להשלמת ההנצחה כפי שנקבע  ולקבלת כל האישורים על כך.

מוסד אשר נדרש להנציח זכר תורם אך לא ביצע את המוטל עליו על פי נוהל זה, תבטל הוועדה את ההחלטה להקצות לו את התמיכה, והוא יידרש להשיבה לאלתר, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין, ויוכל לשוב ולהגיש בקשה לקבלת תמיכה מן הוועדה רק כעבור חמש שנים מיום הגשת הבקשה שנענתה בחיוב על ידי הוועדה.

דילוג לתוכן