03-6052229

נוהל ועדת תובענות ייצוגיות

נוהל עבודת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות בתוקף סמכותה לפי סעיף 27א(ח) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו–2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות), קבעה הוועדה באישור שר המשפטים נוהל לחלוקת כספי הקרן שהוקמה לפי הסעיף האמור, כפי שיובא להלן:

1.הגדרות

בנוהל זה –

”בית המשפט“ – בית משפט אשר דן בתובענה ייצוגית;

”גוף מאוגד“ – תאגיד שהתאגד בישראל ומקיים את הוראות הדין התאגידי החל עליו, והקיים ופועל למטרות ציבוריות;

”ועדה“ – הוועדה כאמור בסעיף 27א(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;

”חוק“ – חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו–2006;

”מענק“ – כספים שהוקצו על ידי הוועדה לשם השתתפות, מלאה או חלקית, במימון של פרויקט נתמך;

”פרויקט נתמך“ – פרויקט או גוף מאוגד, שהוועדה קבעה, כמתאים לקבלת כספים מהקרן;

”קרן“ – הקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד כאמור בסעיף 27א(א) לחוק;

”רשות“ – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.

2.מטרה

נוהל זה נועד לקבוע את המבחנים לחלוקת כספי הקרן ואופן פרסומם; סדרי הגשת בקשות לקבלת כספים מהקרן, סדרי עבודתה של הקרן, דיווח על ידי מקבל הכספים לעניין השימוש בהם ודיווח הוועדה לבית המשפט על הכספים שחולקו.

3.כללי

(א) עבודת הוועדה תתבצע באמצעות השלבים האלה:

שלב א׳ – פתיחת תיק במשרד האפוטרופוס הכללי;

שלב ב׳ – דיון וקביעת סוג פרויקט נתמך;

שלב ג׳ – פרסום קול קורא לציבור או הקצאה ישירה לפי שיקול דעת הוועדה כמפורט בנוהל;

שלב ד׳ – קבלת הצעות ובדיקת עמידתן בתנאי הסף;

שלב ה׳ – דיון הוועדה ובחירת הזוכים;

שלב ו׳ – הודעה לזוכים;

שלב ז׳ – דיווח לבית המשפט על אודות הקצאת הכספים;

שלב ח׳ – ביצוע תשלומים לזוכים וקבלת דיווח מהזוכה על ביצוע הפרויקט בהתאם להצעה המאושרת.

(ב) מזכירות הוועדה תעדכן את הוועדה מדי רבעון על כל תקבול שהתקבל בקרן בהתאם להחלטה של בית המשפט, תוך פירוט הייעוד שנקבע בפסק הדין.

(ג) הוועדה תתכנס מזמן לזמן, לפי הצורך. הוועדה תהיה רשאית להתכנס ולפעול ובלבד שלא יפחת מספר חבריה משלושה חברים.

(ד) הוועדה תקבל את החלטותיה ברוב קולות חבריה; דיוני הוועדה יתקיימו בכל דרך שהיא לרבות באופן מקוון או בטלפון, ובלבד שחברי הוועדה יוכלו להשתתף בדיון; הוועדה תערוך סיכום של דיוניה, שיהיה בו כדי לשקף את עיקרי הדיון.

(ה) הוועדה תהיה רשאית לקבל חוות דעת או להתקשר עם גורם חיצוני, לרבות בשכר, לצורך סיוע בעבודתה ובכלל זה סיוע באיסוף מידע, בקבלת נתונים, בקבלת חוות דעת מומחה, או בקבלת ייעוץ מכל סיבה שתמצא לנכון לצורך גיבוש החלטתה.

(ו) הוועדה רשאית לשנות כל מועד הקבוע בנוהל זה או מועדים הקבועים בהחלטותיה.

(ז) הוועדה תדווח לבתי המשפט על ההחלטות בדבר הקצאת הכספים.

4.פתיחת תיק במשרד האפוטרופוס הכללי

(א) עם קבלת העתק פסק דין חלוט מבית משפט, מזכירות הוועדה תפתח תיק וייפתח כרטיס הנהלת חשבונות ייעודי במערכת הנהלת החשבונות באפוטרופוס הכללי.

(ב) הכספים ינוהלו ויושקעו על פי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח–1978, ותקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), התשל״ח–1978.

5.קביעת ייעוד לכספים שהתקבלו בקרן

(א) הוועדה תפעל למימוש הכספים בהתאם לייעודים שנקבעו על ידי בית המשפט, אם נקבעו על ידו.

(ב) לא נקבע ייעוד לכספים על ידי בית המשפט, תייעד הוועדה את הכספים לייעוד הקרוב לתחום עילת התביעה שבגינה התקבלו הכספים, או לגוף מאוגד שעיסוקו במטרה ציבורית הקרובה לעילת התובענה, או לטובת מטרה ציבורית.

(ג) קבע בית משפט ייעוד רחב, רשאית הוועדה לייעד את הכספים לטובת ייעוד מצומצם יותר בהתאם לשיקול דעתה.

(ד) הוועדה רשאית לאחד כספים שנתקבלו כסעד בתביעות ייצוגיות שונות לייעוד אחד, ובלבד שהייעוד שלהם דומה או באותו תחום לצורך פרסום קול קורא או להקצאה לפרויקט מסוים; כמו כן רשאית הוועדה לאחד כספים שהתקבלו בתובענות ייצוגיות שונות במקרים שבהם סכום הכספים שהתקבלו כסעד נמוך מסך של 30,000 שקלים חדשים, במטרה לייעל את השימוש בהם.

(ה) מצאו חברי הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי קיים קושי ביישום הגדרת הייעוד שנקבע על ידי בית המשפט והקצאה לטובת הייעוד תהיה לא יעילה או לא מעשית, הוועדה תייעד את הכספים לתחום קרוב לייעוד שנקבע על ידי בית המשפט.

(ו) הוועדה תהיה רשאית לפרסם מעת לעת לפי שיקול דעתה רשימת מטרות ציבוריות שתוכל לסייע לבית המשפט בקביעת ייעוד הכספים. לא נקבע ייעוד לכספים על פי פסק דין מכוחו התקבלו כספים בקרן, הוועדה תהיה רשאית לייעד את הכספים לאחת מן המטרות הקבועות ברשימת המטרות, וככל הניתן למטרה הקרובה לעילת התובענה.

6.פרסום קול קורא

(א) הוועדה תתכנס בהתאם לצורך ופעמיים בשנה לפחות, כדי לקבוע את סוגי הפרויקטים הנתמכים מהכספים שהתקבלו בכפוף להוראות בית המשפט, גובה הכספים שיוקצו, הקריטריונים להקצאה, אופן הגשת הבקשות ולוחות הזמנים לכך ולשם דיון בכל נושא נוסף הנוגע לפרויקטים הנתמכים.

(ב) הוועדה תזמין את הגופים המתאימים בהתאם לתנאים שייקבעו בקול הקורא, להגיש בקשות לקבלת כספים מהקרן לפרויקט נתמך בדרך של פרסום קול קורא; דוגמה לנוסח כללי של קול קורא מצ״ב כנספח א׳.

(ג)(1) הקול הקורא יפורסם בסמוך לאחר ישיבת הוועדה באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי וכן בערוצי תקשורת נוספים על פי שיקול דעת הוועדה; המודעה תכלול את הפרטים האלה, כולם או חלקם:

(א) ייעוד הכספים לחלוקה לפי הוראת בית המשפט;

(ב) סוג הפרויקט הנתמך;

(ג) סכום הכסף שעומד לחלוקה בערכו הנומינלי לכלל הבקשות שייענו;

(ד) רשות או גוף מאוגד הזכאים להגיש בקשות;

(ה) מועד אחרון להגשת בקשות;

(ו) הפניה לקישור באתר האפוטרופוס הכללי באינטרנט למסמכים ולטפסים הנדרשים להגשת בקשות.

(2) הוועדה תהיה רשאית לפרסם את הקול הקורא בהודעה מתומצתת בערוצי תקשורת נוספים, הכול על פי שיקול דעת הוועדה.

(3) הוועדה רשאית לפנות מיוזמתה לרשות, לגוף מאוגד או לתאגידים ולהזמין אותם להגיש בקשות לפי הקול הקורא.

7.הקצאה ישירה

במקרים מסוימים, בהתחשב בגובה הסכום העומד לחלוקה ולמטרות לשמן יועד, רשאית הוועדה לקבוע כי הסכום כאמור יוקצה שלא בדרך של ”קול קורא“ כאמור בסעיף 6, אלא בדרך של הקצאה ישירה לגופים שייבחרו על ידי הוועדה, ובלבד שהקצאה כאמור לא תיקבע לסכום העולה על 200 אלף שקלים חדשים; הוועדה תנמק את החלטותיה והשיקולים שהנחו אותה להעדיף מסלול הקצאה זה.

הוראות סעיפים 10, 11 ו־13 יחולו, לפי העניין, גם על הקצאות במסלול זה, בשינויים המחויבים.

8.מיזמים משותפים

הוועדה תהיה רשאית לפעול לקידום פרויקט נתמך משותף עם משרדי ממשלה או גופים מהמגזר השלישי, או גופים מאוגדים, שהם בעלי ניסיון מוכח, וידע ומיומנות לקידום הפרויקט הנתמך, או עם גופים אחרים מהמגזר השלישי/האזרחי שיוכלו להגדיל משמעותית את הסכום העומד לחלוקה, ובלבד שנימקה את החלטתה לפעול בדרך של מיזם משותף.

9.חשבון יתרות

(א) כספים שהופקדו בקרן שלא הוקצו על פי קול קורא שפורסם, וכן כספים שלא נוצלו ממענקים וכן רווחי השקעה יועברו לחשבון יתרות, במלואם או בחלקם; הכספים בחשבון היתרות ישמשו, על פי החלטת הוועדה, להקצאה למטרות האלה, כולן או חלקן:

(1) להשלמת מענק לפרויקט אחר – במקרים של ירידת ערך נומינלית;

(2) להגדלת הקצאה לפרויקט נתמך בהתאם לשיקול דעת הוועדה ומנימוקים שיירשמו;

(3) להוצאות הנדרשות לשם פעילות הקרן.

(ב) בסוף כל שנה, תדון הוועדה במצב חשבון היתרות ותבחן את האפשרות לקבוע מענק לפרויקט נתמך חדש על פי שיקול דעתה ועל יסוד נימוקים מיוחדים שירשמו; הוועדה תהיה רשאית שלא לעשות שימוש בחשבון היתרות.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על סכום שאינו עולה על סך של 70% מהכספים שנצברו מדי שנה בחשבון היתרות; מנימוקים שיירשמו, רשאית הוועדה להקצות מעל 70% מהכספים שהצטברו מדי שנה בחשבון היתרות.

10.תנאי סף

גוף מאוגד או רשות (להלן – הגוף) המבקשים מענק מהקרן לשם מימון פרויקט נתמך יגישו לוועדה את המסמכים האלה (להלן – דרישות הסף):

(1) טופס מקוון להגשת בקשה, המופיע באתר האינטרנט של הוועדה;

(2) טופס בקשה לקבלת מענק (נוסח הטופס מצורף כנספח ב׳);

(3) פירוט תקציבי של הפעילות שבגינה מבוקש המענק כולל פירוט מקורות מימון;

(4) אישור מהבנק על ניהול חשבון בצירוף פרטי החשבון לצורך ביצוע העברות כספיות;

(5) פרטי מורשי החתימה של הגוף (שם, מספר זהות, תפקיד, מען, מספר טלפון);

(6) המסמכים המפורטים להלן, ככל שאינם מופיעים באתר ”גיידסטאר“ בכתובת www.guidestar.org.il:

(א) מסמכי יסוד מעודכנים של הגוף (תקנון, תעודת רישום, רשימת בעלי תפקידים);

(ב) דוח כספי מבוקר לשנת הכספים הקודמת;

(ג) אישור ניהול תקין.

(7) מנכ״ל/יו״ר הגוף יגישו הצהרה המאשרת כי בדקו את הבקשה, בדקו את תוכנה, ומאשרים את אמיתות כל המסמכים הנכללים בבקשה.

11.קבלת הצעות ובדיקתן על ידי הוועדה

(א) מזכירות הוועדה תבדוק את עמידת הבקשה בדרישות הסף, והודעות מתאימות יישלחו לגופים שבקשותיהן אינן עומדות בתנאי הסף.

(ב) בקשות העומדות בתנאי הסף יועברו לבחינת הוועדה.

(ג) הוועדה רשאית לדרוש מסמכים נוספים על פי שיקול דעתה, וכן היא רשאית להזמין את נציג הגוף מגיש הבקשה להופיע בפני הוועדה.

(ד) לוועדה שיקול דעת לבחור ולתעדף בין הבקשות הראויות והמתאימות ביותר; עמידה של בקשה בתנאי הסף בלבד אינה מזכה בקבלת מענק.

(ה) הוועדה רשאית לתת משקל לשיקולים שונים וביניהם התאמת הפרויקט המוצע לייעוד הכספים; תמיכה בפרויקטים ייחודיים; קידום מטרות חברתיות; הענקת מענק משמעותי אשר יעלה את היתכנות הצלחת הפרויקט; היחס בין הסכום המבוקש לפרויקט לעומת היקף מחזור פעילות כספי של הגוף; תקופת פעילותו של הגוף ואיתנותו הפיננסית וכיו״ב; מענקים קודמים שניתנו לגוף המבקש את התמיכה.

(ו) הוועדה תקבע את דרך העברת המענק לפרויקט הנתמך שייבחר על ידה; הוועדה רשאית להקצות את הכספים מראש, לשיעורין בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט או עם תום הפרויקט, הכול לפי שיקול דעתה; ככלל, לא יועבר לפרויקט סכום העולה על 75% מסכום המענק שהוקצה לו אלא לאחר קבלת דיווח על תום ביצוע הפרויקט, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת.

(ז) הוועדה תגבש החלטות מנומקות לגבי כל בקשה.

(ח) הוועדה תהיה רשאית לקצוב מועדים לביצוע הפרויקט הנתמך.

(ט) לא מומשה הקצאה בתוך המועד שנקבע לביצוע הפרויקט הנתמך ולא אושרה ארכה, תהיה רשאית הוועדה לבטל את ההקצאה, ולדרוש מהגוף את החזר הסכום ששולם, לפי שיקול דעתה.

(י) מזכירות הוועדה תשלח לכל אחד מהמבקשים את ההחלטה בעניינו בתוך 45 ימים ממועד מתן החלטת הוועדה.

(יא) מזכירות הוועדה תרכז בטבלה את רשימת הגופים הזוכים ומועדי העברת המענק אליהם, ותעבירה לידיעת חברי הוועדה.

12.הגשת דוח מסכם

הוועדה תכין בתום כל שנת תקציב דוח על פעולותיה עבור שר המשפטים, לצורך פרסום על פי סעיף 27א(ט) לחוק.

13.מימון הוצאות

הוצאות שיוצאו ביישום הוראות נוהל זה ימומנו מחשבון יתרות או באמצעות הפחתת הסכום שנקבע על ידי בית המשפט.

נספח א׳ – נוסח קול קורא

מכוח סמכותה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו–2006, ובהתאם לפסק הדין: ______________, מזמינה הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות כאמור באותו הסעיף (להלן – הוועדה), את הגופים המאוגדים/רשות/אחר להגיש בקשות לקבלת כספים עד סך של ______________, אשר ישמשו לטובת ______________________.

הבקשה תכלול את הפרטים האלה:

1. התוכנית המוצעת ולוחות זמנים למימושה;

2. פירוט תקציב הפרויקט, שלא יכלול את רכיב המע״מ, מגובה בהצעות מחיר;

3. הוועדה תממן עד _____________________ מעלות הפרויקט;

4. פירוט קהל היעד שיהנה מהפרויקט, לרבות היקפים צפויים;

5. נימוקים המצדיקים הענקת הקצאה;

6. לבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 10 לנוהל עבודת הוועדה.

גופים שיקבלו הקצאה יידרשו להתחיל ביישום הפרויקט בתוך 3 חודשים ממועד החלטת הוועדה.

יש לעיין בנוהל הוועדה ולהוריד את המסמכים המלאים והמחייבים של הקול הקורא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בכתובת: https://go.gov.il/keren27.

בקשות יש להגיש באמצעות טופס מקוון המופיע באתר הוועדה; בקשות יוגשו עד יום ____________________.

כל מבקש רשאי להגיש בקשה אחת על פי קול קורא זה.

בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הנדרשים תידחה על הסף.

הוועדה רשאית להוסיף סכומים נוספים בעבור קול קורא זה בהתאם לבקשות שיתקבלו, ובלבד שהסכום שייווסף, אם ייווסף, לא יעלה על 20% מהסכום הנ״ל.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש תיקונים או שיפורים בבקשות שיוגשו לה וכן להתייעץ עם גורמים שונים בנוגע לתוכניות המוצעות. הוועדה תהיה רשאית לקבוע תמיכה בפרויקט אחד או בפרויקטים אחדים; כמו כן היא רשאית שלא לבחור אף לא בבקשה אחת.

לשאלות או להבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר אלקטרוני keren27@justice.gov.il.

בכבוד רב,

יעקב שינמן, שופט (בדימוס)

יושב ראש הוועדה

נספח ב׳ – טופס בקשה לקבלת כספים והתחייבות

לכבוד

הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות

האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים

הנדון: בקשה לקבלת כספים והתחייבות

אנו הח״מ, ________________________________, מס׳ _____________ (להלן – המבקשת), מתחייבים ומצהירים בזה כלהלן:

הבקשה

אנו מגישים בזה בקשה לקבלת כספים בסך _____________ שקלים חדשים (במילים: ________________________________ שקלים חדשים) מכספי הקרן לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות (להלן – הכספים).

ידוע לנו כי בקשתנו תיבדק על ידי הוועדה, וכי אין כל התחייבות מצד הוועדה לאשרה בחלקה או במלואה.

ידוע לנו כי תינתן לנו הודעה בכתב על החלטת הוועדה בבקשה לרבות הסכום הסופי שאושר, אם יאושר.

ידוע לנו כי המשך בדיקת הצעתנו מותנית בחתימתנו על גבי בקשה זו, ובהמצאת מסמכים ואסמכתאות כמפורט בה וכן במסמכים ואסמכתאות נוספים, לפי דרישת הוועדה.

מהות הפרויקט

הכספים מיועדים לפרויקט שפרטיו ומטרותיו מפורטים על ידינו בנספח א׳ המצורף לבקשה (להלן – הפרויקט). מטרות הפרויקט מתאימות למטרות העמותה מן הנימוקים המפורטים בנספח זה.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי הכספים שיאושרו לנו בפועל ישמשו אך ורק לצורך הפרויקט, שהוא פרויקט נפרד המנוהל על ידי המבקשת, וכי הכספים לא ישמשו לצורך מימון פעילותה השוטפת של המבקשת או לכל צורך אחר, ולא יועברו למימון ביצוע הפרויקט באמצעות תאגיד אחר אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת לכך מאת הוועדה.

מימון הפרויקט

תקציבו הכולל של הפרויקט עומד על סך של ________________ שקלים חדשים (במילים: __________________________________ שקלים חדשים). מצ״ב פירוט השימוש המוצע בתקציב הפרויקט.

הכספים המבוקשים מן הוועדה עומדים על %_______ מתקציב הפרויקט הכולל.

אנו מצהירים ומתחייבים בזה כי אם יידרשו מקורות מימון נוספים, נעמידם ממקורות העומדים כבר עתה לרשותנו, בשיעור שלא יפחת מ־_______________ מתקציב הפרויקט. מצ״ב מסמכים המעידים על ההון העצמי לפרויקט.

אם בקשתנו תאושר חלקית על ידי הוועדה, תנאי לקבלת הסכום המאושר הוא המצאת מסמכים המעידים על העמדת ההון העצמי הנדרש.

פיקוח

אנו מתחייבים להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח כספי מפורט ומאושר על ידי רו״ח על אודות השימוש שנעשה בכספים שיועברו לידינו, וזאת בהתאם לקבוע בנוהל הוועדה ובכל מקרה עם גמר השימוש בכספים.

אנו מתחייבים לאפשר לאפוטרופוס הכללי לפקח על הפרויקט ועל השימוש בכספים, לפי שיקול דעתו ולמסור כל מסמך שיידרש.

אם יתגלה כי השימוש בכספים אינו בהתאם לבקשה והתחייבות זו, אנו מתחייבים להשיב את הכספים שקיבלנו לידי הקרן או לידי כל גורם אחר שייקבע, בהתאם לדרישה שנקבל.

התחייבויות נוספות

אנו מתחייבים לבצע את הפרויקט בתוך המועדים שייקבעו על ידי הוועדה.

ידוע לנו ואנו מתחייבים לשאת על חשבוננו ובאחריותנו בכל הכרוך בקבלת הכספים לידינו, לרבות –

דיווח על אודות קבלת הכספים לרשויות המתאימות ועל פי כל דין.

תשלום מלוא המיסים או ההיטלים מכל מין וסוג, אשר יחולו, אם יחולו, בגין ובקשר עם העברת הכספים.

ידוע לנו כי הוועדה או האפוטרופוס הכללי לא יישאו בכל עלות מכל מין וסוג שהוא בגין ובקשר עם העברת הכספים לידינו.

ידוע לנו כי אם יסתבר שלא מילאנו את החלטת הוועדה במלואה, הוועדה רשאית לבטל את החלטתה, לבטל את ההקצאה, ולדרוש את החזר הכספים ששולמו לנו מכוח החלטת הוועדה.

אין בהתחייבויות אלה שנטלנו על עצמנו במסגרת כתב התחייבות זה לפגוע בהתחייבויות אחרות שלנו.

מסמכים

לבקשה זו מצורפים המסמכים האלה:

___________________________________________________________________

שלבי הפרויקט ולוחות הזמנים לביצוע.

ידוע לנו כי הוועדה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכויות לנהל עם כל אחת מהמציעות מו״מ בנפרד או לחלק את כלל הכספים שבקרן או חלקם לכל גורם שתמצא לנכון או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת הצעות או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי או לוותר או להקל בתנאים הנדרשים לקבלת כספים מהקרן או חלקם או לפנות מיוזמתה לגופים הפועלים שלא למטרות רווח, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי; ידוע לנו כי על ההזמנה להציע הצעות לקבלת כספים לא חלים דיני המכרזים.

אנו נותנים את התחייבותנו זו לצורך הדיון בבקשתנו, וידוע לנו כי אין בכך משום אישור הבקשה או התחייבות לקבלת הבקשה כולה או חלקה.

_________________________________

[חותמת הגוף + חתימת מורשי חתימה]

דילוג לתוכן