03-6052229

לקראת הקול הקורא החדש של ועדת העזבונות לשנת 2024

לקראת הקול הקורא החדש של ועדת העזבונות לשנת 2024 איך להינצל מפסילת הבקשה לתמיכה מוועדת העזבונות

מהי וועדת העזבונות?

וועדת העזבונות היא וועדה ציבורית שמטרתה לקבוע מי יקבל את הכספים הנמצאים בקרן העזבונות של האפוטרופוס הכללי, אותם הורישו יהודי התפוצות למדינת ישראל.

כל העזבונות שוועדת העזבונות מפרסמת לציבור הם “עזבונות מיועדים” – עזבונות שהמצווים כתבו בצוואתם את המטרה לה הם מורישים אותם.

בקרן העזבונות מצטברים כ 100 מיליון ₪ בשנה, אותם צריכה לקבוע וועדת העבונות למי לחלק. אומנם יש בארץ כ 15,000 עמותות להן יש אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אולם רוב מנהלי העמותות אינם פונים לוועדת העזבונות, עקב כך שוועדת העזבונות מאשרת הקצבות רק למאות עמותות בשנה, ואת רוב הבקשות היא פוסלת בשל ליקויים בהגשת הבקשה, ודוחה בשל מהות הבקשה.

להלן הדברים בגינם נפסלות בקשות לתמיכה מוועדת העזבונות:

 • אישור רו"ח בנספח 2 חסר.
 • אישור רו"ח בנספח 2 לא הוגש בנוסח שנקבע ע"י הוועדה.
 • אישור רו"ח בנספח 2 איננו ממולא כנדרש.
 • באישור רו"ח בנספח 2 שם המוסד או מספר המוסד שגויים.
 • אישור רו"ח בנספח 2 איננו חתום ע"י רו"ח.
 • דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה חסר.
 • דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה לא נחתם ע"י מורשי החתימה במוסד ורו"ח.
 • לא נרשמו פרטי העמותה כנדרש בראש דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 • דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות חסר.
 • דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות לא נחתם ע"י מורשי החתימה במוסד ורו"ח.
 • לא נרשמו פרטי העמותה כנדרש בראש דו"ח הוצאות הנהו"כ.
 • לא הוגש נספח הרכב משכורות ושכר עבודה סוציאליות ונלוות שכר שנכללו בדוח הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור.
 • אין התאמה בין השנים המופיעות בדוח הכספי, באישור רו"ח, בדו"ח הנהו"כ ובדו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 • לא הוגש דו"ח כספי לשנת 2021 \ 2020 כנדרש.
 • הדו"ח הכספי אינו מלא, בעברית, מבוקר וחתום על ידי חברי הוועד ועל ידי רואה חשבון מבקר.
 • לא הוגש מאזן בוחן מלא ומפורט לשנת 2021 .
 • מאזן הבוחן איננו מאושר וחתום על ידי רו"ח המוסד המאשר כי המאזן הופק ממערכת הנהלת החשבונות של המוסד.
 • במאזן הבוחן שנשלח לא רשומים פרטי המוסד.
 • במאזן הבוחן שנשלח לא רשומה תקופת המאזן.
 • מאזן הבוחן שהוגש איננו מאוזן.
 • הלו"ז שהוגש עבור פרויקט רב שנתי איננו מפורט ולא ברור איזה שלבים יתבצעו בכל שנה.
 • לא צורפו הצעות מחיר לכל ההוצאות המצוינות בפרויקט כנדרש בטופס.
 • הצעות המחיר שהוגשו אינן נושאות את פרטי שם העסק, מספר עוסק מורשה.
 • הצעות המחיר אינן מופנות למוסד המבקש.
 • לא צורפו צילומי המצב הקיים עבור פרויקט שיפוצים/החלפת ציוד.
 • לא צורפו קריטריונים למלגות כנדרש.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור שיפוץ או רכישת ציוד נייח אך לא צירף אישור על זכויות בנכס.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור בנייה או שיפוץ במבנה ונדרש היתר בניה תקף ע"פ חוק שלא צורף.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור בנייה או שיפוץ במבנה ונדרש היתר בניה ע"פ חוק שצורף כשפג תוקפו.
 • המוסד ביקש הקצבה עבור בנייה או שיפוץ במבנה ולא צרף אישור מגורם מקצועי של בעל מקצוע
 • מוסמך או גורם מוסמך, לכך שאין צורך בהיתר בניה לביצוע הפרויקט או רכיב מרכיביו.
 • לא צוין בבקשה האם היא ע"פ נושא תמיכה עיקרי, או ע"פ עיזבון מיועד.
 • מספר העיזבון שנרשם אינו תואם לרשימת העיזבונות שפורסמו. יודגש: אין אפשרות לתקן בטופס מספר שגוי של עיזבון.
 • לא הוגש טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות במקרה בו הוגשה בקשה לתמיכה במחקר רפואי.

 

כדי להימנע מפסילת הבקשה מומלץ לרכוש ייעוץ מיוסף שפר – לשעבר מנהל וועדת העזבונות העזבונות

פנו כעת וצרו קשר

דילוג לתוכן